Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Oświadczenie

2007-08-22

W związku z ukazaniem się w ostatnim czasie publicznych wypowiedzi byłego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Janusza Kaczmarka, co do przebiegu narady jaka miała miejsce w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w trakcie której omawiane było miedzy innymi postępowanie przygotowawcze w sprawie tzw. śląskiej mafii węglowej pragnę oświadczyć co następuje:
W miesiącu lutym 2007 roku pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej z polecenia Prokuratora Generalnego wziąłem udział we wskazanej wyżej naradzie. Jej przedmiotem było omówienie aktualnie prowadzonych przez prokuraturę, policję, ABW, i CBA najistotniejszych postępowań przygotowawczych.
Naradzie przewodniczył Pan Premier Jarosław Kaczyński.
Oprócz Premiera w naradzie tej - poza mną - uczestniczyli: Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny - Pan Zbigniew Ziobro, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pan Janusz Kaczmarek, Komendant Główny Policji – Pan Konrad Kornatowski, Szef ABW – Pan Bogdan Święczkowski oraz Szef CBA – Pan Mariusz Kamiński.
Na wstępie, Prokurator Generalny w sposób ogólny przedstawił kilkanaście najpoważniejszych śledztw prowadzonych przez Prokuratorów Wydziałów do Spraw Przestępczości Zorganizowanej. Następnie szefowie poszczególnych służb w ten sam sposób omawiali najistotniejsze postępowania przygotowawcze prowadzone aktualnie w podległych im jednostkach.
W swym wystąpieniu Szef ABW - prezentując śledztwa prowadzone przez Agencję - wskazał na postępowanie dotyczące tzw. „afery węglowej”, którą miała zajmować się katowicka Delegatura ABW. Omawiając tę sprawę stwierdził, że dotyczy ona przestępstw o charakterze korupcyjnym, związanych z handlem węglem, a osoby mogące być w przyszłości objęte zarzutami to prezesi spółek węglowych oraz politycy różnych opcji. Jednym z nazwisk, które wymienił, było nazwisko Pani Barbary Blidy.
Jednocześnie szef ABW wskazał, iż źródłami dowodowymi w tym postępowaniu są między innymi zeznania ... oraz Pani Barbary Kmiecik. -------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------. Nikt z pozostałych obecnych na sali osób nie zabierał w tej kwestii głosu, a już z całą pewnością nie doszło do jakiejkolwiek polemiki pomiędzy Prokuratorem Generalnym – Panem Zbigniewem Ziobro, a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – Panem Januszem Kaczmarkiem, czy też Komendantem Głównym Policji – Panem Konradem Kornatowskim. Pragnę dodać, że podczas swego wystąpienia Szef ABW, przedstawił jedynie ogólną charakterystykę przedmiotowego, wielowątkowego śledztwa i nie prezentował zgromadzonego w jego toku materiału dowodowego, jak również nie precyzował zarzutów jakie miałyby być przedstawiane konkretnym osobom.
Z tego też względu, kwestia stosowania wobec kogokolwiek środków przymusu nie mogła być i nie była poruszana.
Zastępca Prokuratora Generalnego
Naczelny Prokurator Wojskowy
Tomasz Szałek

lista aktualności archiwalnych