Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

P8010088.JPG

Sejm przyjął tzw. II transzę deregulacji oraz nowelizację kodeksu karnego

2014-04-04

Sejm przyjął dzisiaj (4 kwietnia 2014 r) przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawy: ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz nowelizację Kodeksu karnego.

II transza deregulacji – łatwiejszy dostęp do 91 zawodów

Przyjęta ustawa dereguluje 91 zawodów, nowelizuje 21 ustaw, liczy 267 stron uzasadnienia i Oceny Skutków Regulacji,  obejmuje grupy zawodowe liczące ponad 200 tysięcy osób i była konsultowana z blisko 400 podmiotami. W prace nad II transzą, poza Ministrem Sprawiedliwości, zaangażowani byli również Ministrowie Finansów, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

We współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego do projektu wprowadzono rozwiązanie, które umożliwia uczelniom stworzenie (we współpracy z organem nadającym uprawnienia) studiów o profilu praktycznym, których ukończenie stanowić będzie podstawę do zwolnienia z części lub całości postępowania kwalifikacyjnego do wykonywania danego zawodu. Proponowana zmiana przyczyni się do lepszego dopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i podniesienia jakości nauczania. Mechanizm stanowi realizację Krajowych Ram Kwalifikacji, których celem  jest określenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabywanych przez absolwenta, zamiast wcześniej stosowanego wskazania liczby godzin dydaktycznych z poszczególnych treści programowych (zmiana nacisku z nakładu pracy na efekty kształcenia).

Projekt stanowi drugi etap prowadzonego przez rząd procesu deregulacji dostępu do zawodów i obejmuje m.in. takie profesje jak: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, biegłych rewidentów, architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych, rzeczoznawców samochodowych, nurków, dróżników obchodowych, zawody związane z obsługą metra, czy zawody związane z żeglugą morską i śródlądową.

Opis najważniejszych zmian w wybranych zawodach:

Urbanista:

 • likwidacja Krajowej Izby Urbanistów - osoby sporządzające projekty planów będą musiały wykazać się wykształceniem kierunkowym.
 • likwidacja wymogu praktyki – doświadczenie wykonawcy planu pozostanie do oceny zamawiającego projekt planu (gminy).

Architekt i inżynier posiadający uprawnienia budowlane:

 • dopuszczenie do kierowania robotami budowlanymi osób z wykształceniem wyższym (I stopnia), a do kierowania w ograniczonym zakresie również techników,
 • wprowadzenie możliwości zdawania egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w danej specjalności łącznie,
 • możliwość zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane absolwentów studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy uczelni z właściwym samorządem zawodowym,
 • możliwości odbywania praktyki, poprzez wprowadzenie instytucji „patrona” (oprócz odbywania praktyki w formie zatrudnienia w biurze projektowym). Patronem byłaby osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane będąca czynnym członkiem samorządu zawodowego.
 • możliwość uznania, jako części lub całości okresu praktyki odbywanej na studiach o profilu praktycznym w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem samorządu zawodowego,
 • skrócenie praktyki zawodowej (zróżnicowane w zależności od uprawnień np. przy sporządzaniu projektów z 2 lat do 1 roku).

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • całkowita deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - obecne wymogi wobec osób z wyższym wykształceniem kierunkowym lub innym wyższym uzupełnionym studiami kierunkowymi podyplomowymi - 3 lata praktyki, wobec osób ze średnim wykształceniem – 2 lata praktyki i egzamin.

Doradca podatkowy:

 • w zakresie regulowanym pozostanie reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w sądzie,
 • całkowita deregulacja takich czynności doradcy jak:
  - prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  - sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie),
 • wprowadzenie możliwości zwolnienia z egzaminu (dla osób które ukończyły studia których program powstał we współpracy z organem nadającym uprawnienia),
 • skrócenie praktyki z 2 lat do 6 miesięcy i rezygnacja z praktyki w Urzędzie Skarbowym.

Działalność brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego:

 • rezygnacja z egzaminu w przypadku:
  - posiadania pięcioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie ubezpieczeń, odpowiedniego do zakresu działalności,
  - zwolnienia z egzaminu na wniosek kandydata, który ukończył studia wyższe uznane przez Komisję Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych za równorzędne (obejmujące  zakres tematów egzaminacyjnych dla brokerów) oraz zaliczył egzaminy na tych studiach przeprowadzone w formie pisemnej, z zachowaniem zasady anonimowości oceny prac, a od ukończenia studiów nie upłynęło więcej niż 3 lata.

Agent ubezpieczeniowy:

 • likwidacja obowiązku szkolenia prowadzonego przez zakład ubezpieczeń, przy pozostawieniu wymogu egzaminu.

Biegły rewident:

 • zliberalizowanie zasad zatrudniania biegłych rewidentów na umowę cywilnoprawną i zniesienie ograniczeń w zatrudnianiu pracowników naukowo-dydaktycznych,
 • wprowadzenie obowiązku zwolnienia z egzaminu zawodowego w zakresie w jakim kandydat zdał egzaminy uniwersyteckie,
 • możliwości zaliczenia praktyki i aplikacji w drodze co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa i finansów,
 • uelastycznienie systemu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych możliwości zaliczania tego doskonalenia, m.in. w ramach samokształcenia zawodowego.

Piloci:

 • następuje likwidacja ogólnych wymogów formalnych (wykształcenie) przy pozostawieniu wszystkich wymogów zmierzających do zapewnienia fachowej wiedzy i umiejętności.


Nowelizacja Kodeksu karnego – większa ochrona małoletnich przed pornografią

Ustawa wprowadza odpowiedzialność karną za nowe rodzaje przestępstw wymierzonych w wolność seksualną, obyczajność oraz prawidłowy rozwój psychoseksualny nieletnich.

Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy 2011/93/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW oraz podpisanej przez Polskę 25 października 2007 r. Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (tzw. Konwencja z Lanzarote). Zarówno Dyrektywa, jak i Konwencja z Lanzarote, nakładają na państwa szereg obowiązków w zakresie penalizacji takich zachowań.

Obecne polskie uregulowania w znaczącej mierze odpowiadają standardom wskazanych instrumentów międzynarodowych. Kwestią, w której regulacje krajowe odbiegały od wymogów międzynarodowych, był zakres karalności pornografii z udziałem małoletnich. O ile dotychczas karane było utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15, to po wejściu w życie znowelizowanych przepisów czyny te będą karane w odniesieniu do wszystkich małoletnich (tym samym ochroną objęte będą również osoby w wieku 15-18 lat). Na poziomie 15 lat utrzymana zostanie tzw. granica wieku przyzwolenia na obcowanie seksualne.

Ustawa przewiduje też zmiany mające na celu ograniczenie zjawiska prostytucji dziecięcej poprzez penalizację kontaktów seksualnych z małoletnimi poniżej 18 lat, jeżeli wiążą się one z przekazaniem lub obietnicą korzyści majątkowej, osobistej lub nadużyciem zaufania. Nie będzie już miało przy tym znaczenia z czyjej inicjatywy dochodzi do takich kontaktów. Dorosły oferujący takie korzyści nie będzie się mógł tłumaczyć tym, że jedynie przyjął propozycję dziecka.

Uchwalone przepisy umożliwią również karanie uczestników tzw. przedstawień pornograficznych z udziałem małoletnich. Przedstawienia takie bez wątpienia mają wysoce negatywny wpływ na prawidłowy rozwój psychoseksualny dzieci, a dotąd nie były wprost penalizowane w Kodeksie karnym. Zakazane zostanie również prowadzenie reklamy i promocji działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletnim poniżej 15 lat.

W ustawie przewidziano również wydłużenie okresu przedawnienia karalności przestępstw o charakterze seksualnym. W przypadku gdy ofiarą takiego przestępstwa będzie małoletni, przedawnienie karalności nie będzie mogło nastąpić wcześniej niż przed ukończeniem przez tego małoletniego 30 lat. Wydłużenie tego okresu, z dotychczas obowiązujących 5 lat, podyktowane jest koniecznością zapewnienia osobom, które jeszcze jako małe dzieci padły ofiarą przestępstw o charakterze seksualnym, możliwości dochodzenia ukarania sprawcy, gdy osiągną już one samodzielność, tj. po ukończeniu przez nie 18 roku życia. Wydłużonym okresem przedawnienia karalności objęto również przestępstwo handlu ludźmi, gdy pokrzywdzonym była osoba małoletnia.

Ponadto znowelizowany został art. 92a ustawy o systemie oświaty. W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży korzystającym z różnych form zorganizowanego wypoczynku możliwie najbardziej bezpiecznych do tego warunków wprowadzony został wymóg niekaralności wychowawcy i kierownika za określone przestępstwa. Osoby te zobowiązane będą do przedłożenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaproponowane zmiany stanowią zarówno adekwatną reakcję na zjawisko wykorzystywania i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, jak również przyczynią się do ochrony prawidłowego rozwoju psychoseksualnego małoletnich. Należy, bowiem zauważyć, iż nowe regulacje wymierzone są przede wszystkim w producentów i odbiorców pornografii dziecięcej oraz osoby korzystające z prostytucji dziecięcej.

Skutkiem przyjętych rozwiązań będzie, ograniczenie popytu na taką pornografię, a tym samym zmniejszenie jej ilości, a przede wszystkim zmniejszenie liczby małoletnich, którzy uczestniczą w jej wytwarzaniu. Zmniejszeniu powinna również ulec liczba prostytuujących się nieletnich, gdyż każdy przypadek obcowania płciowego z małoletnim (osobą poniżej 18 lat) w zamian za korzyść majątkową stanowić będzie przestępstwo.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych