Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

_MG_3923.jpg

Zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich oraz psychologicznych kandydatów na sędziów – projekt rozporządzenia wysłany do konsultacji

2014-05-13

W dniu dzisiejszym (13 maja 2014 r.) do konsultacji publicznych i opiniowania oraz do uzgodnień międzyresortowych został wysłany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Jedną z materii regulowanych ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych jest kwestia powoływania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim.

W celu zapewnienia należytej obsady sędziowskiej konieczne jest właściwe uregulowanie zakresu i sposobu przeprowadzania badań lekarskich oraz psychologicznych, w celu stwierdzenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów do pełnienia obowiązków sędziego.

W związku z nadaniem przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw nowego brzmienia art. 57 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, koniecznym stało się wydanie nowego rozporządzenia regulującego tę materię, którego podstawę prawną stanowi upoważnienie zawarte w art. 57 § 10 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Wysłane do konsultacji oraz uzgodnień rozporządzenie określa, zatem szczegółowy zakres i sposób przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego oraz kwalifikacje wymagane od lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzenia tych badań i wydawania zaświadczeń o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego, a ponadto terminy wykorzystania wydawanych zaświadczeń w postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim.

W rozporządzeniu został określony termin wykorzystania zaświadczeń wydawanych przez uprawnionych lekarzy i psychologów w toku innych postępowań w sprawie powołania na wolne stanowisko sędziowskie, jak również sposób liczenia tego terminu. Czasokres, w którym będzie możliwe wykorzystanie zaświadczeń wydanych przez uprawnionych lekarzy i psychologów w toku innych postępowań ustalono na 6 miesięcy od daty ich wystawienia.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 października 2014 r.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych