Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Nowe rozwiązania w prawie spółek – projekt założeń przyjęty przez Radę Ministrów

2014-05-20

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (20 maja 2014 r.) projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze założenia nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

I.     W zakresie reformy struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 1. uelastycznienie i unowocześnienie struktury majątkowej spółki przez dopuszczenie konstrukcji udziałów beznominałowych;
 2. nadanie instytucji kapitału zakładowego charakteru fakultatywnego i zniesienie minimum kapitałowego;
 3. zapewnienie odpowiednich instrumentów ochrony wierzycieli
  - test wypłacalności,
  - kapitał zapasowy;
 4. wprowadzenie regulacji w zakresie reżimu nabywania przez spółkę własnych udziałów oraz dokonywania obniżenia kapitału zakładowego w celach restrukturyzacyjnych;
 5. wprowadzenie hierarchii źródeł pokrycia straty;
 6. „ożywienie” obowiązku zwoływania zgromadzeń wspólników w warunkach zagrożenia dla wypłacalności spółki.

II. W zakresie zawiązania, zmiany i rozwiązania spółek: jawnej, komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorców udostępnianych w systemie teleinformatycznym:

 1. wprowadzenie możliwości zawiązania spółki jawnej i spółki komandytowej poprzez wykorzystanie wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym;
 2. umożliwienie dokonywania zmian w umowach spółki jawnej i spółki komandytowej oraz spółki z o.o., zawartych przy wykorzystaniu wzorca w systemie teleinformatycznym, i ich rejestracji oraz rozwiązania z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym;
 3. obniżenie opłat sądowych od wniosku o pierwszy wpis spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca zamieszczonego w systemie teleinformatycznym, oraz od wniosku o zmianę;
 4. wprowadzenie zmian zwiększających efektywność egzekwowania obowiązków sprawozdawczych:
  - wpisywanie do KRS okresu, za jaki złożono sprawozdanie finansowe z wyraźnym wskazaniem zakresu dat oraz podanie informacji o dacie końcowej roku obrotowego, co pozwoli na automatyczne generowanie przez system informacji o podmiotach, które nie złożyły sprawozdania finansowego;
  - wpisywanie do KRS informacji o braku obowiązku składania sprawozdań finansowych przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS;
 5. wprowadzenie ułatwienia polegającego na rezygnacji z obowiązku składania do akt rejestrowych wzorów podpisów;
 6. wprowadzenie możliwości posługiwania się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP przy składaniu wniosków do KRS drogą elektroniczną.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych