Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

UE

Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Luksemburg, 5-6 czerwca 2014 r.)

2014-06-09

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski wziął udział w posiedzeniu Rady Ministrów UE do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, która odbyła się w dniach 5-6 czerwca 2014 r. w Luksemburgu.

Podczas posiedzenia Rady JHA rozmawiano o dalszym rozwoju w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Delegacje poparły strategiczny charakter dokumentu oraz zawarty w nim kierunkowy postulat, by działalność legislacyjna UE nie miała charakteru rozproszonego, ale prowadziła do tworzenia spójnego prawa o lepszej jakości.

W trakcie Rady odbyła się również debata orientacyjna nad stanem prac dotyczącym projektu rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej. Zgodnie z postulatami Polski, odnotowano znaczny postęp tych prac, a także wyrażono poparcie dla zaproponowanego przez Prezydencję dalszego kierunku dyskusji nad tekstem. Większość państw gotowa jest zaakceptować kolegialną strukturę urzędu oraz dzielenie jurysdykcji z organami krajowymi. Odnotowano równocześnie potrzebę bardziej szczegółowej debaty nad takimi zagadnieniami jak niezależność i efektywność Prokuratury, a także jej wewnętrzny podział kompetencji.

Ponadto, europejscy ministrowie sprawiedliwości dyskutowali między innymi o:

  • projekcie rozporządzenia PE i Rady ws. Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust). Strona polska pozytywnie oceniła dokument przedstawiony przez Prezydencję grecką i poprała ogólny kierunek prac nad projektem rozporządzenia. Ministrowie odnotowali postęp w dyskusji nad reformą Eurojustu oraz opowiedzieli się także za dalszą debatą na poziomie eksperckim nad zaprezentowanym przez Prezydencję tekstem;
  • projekcie dyrektywy PE i Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym, do którego udało się uzgodnić stanowisko Rady. Instrument przewiduje szereg dodatkowych gwarancji dla osób podejrzanych i oskarżonych, które nie ukończyły 18 lat (m. in. prawo do pomocy adwokata, nagrywanie przesłuchań, odrębne cele w aresztach, ochrona prywatności). Dyrektywa będzie mogła zostać przyjęta po uzgodnieniu stanowiska z nowo wybranym Parlamentem Europejskim.

Podczas obrad dyskutowano również nad projektem nowego rozporządzenia ws. postępowania upadłościowego. Polska poparła proponowane podejście ogólne, nad którym intensywne prace toczyły się w dniach poprzedzających posiedzenie Rady. Pozytywnie oceniła rozszerzenie zakresu przedmiotowego projektu rozporządzenia, umożliwiające stosowanie jego przepisów także do postępowań wszczynanych na etapie zagrożenia niewypłacalnością, które mają umożliwić dokonanie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, a w konsekwencji zapewnić zachowanie miejsc pracy.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych