Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Unia Europejska

Nowa strategia Rady Europejskiej dla rozwoju obszaru wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa

2014-06-27

Podczas posiedzenia Rady Europejskiej (26-27 czerwca 2014 r.) uchwalono wytyczne dla rozwoju obszaru wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa na najbliższe lata. Jest to jedyny obszar unijnej współpracy, gdzie Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wprost (art. 68) przyznaje takie uprawnienia głowom państw i szefom rządów państw członkowskich Unii Europejskiej.

Nowa strategia opiera się na działaniach z powodzeniem zrealizowanych w ramach „Sztokholmskiego Programu - otwartej i bezpiecznej Europy dla dobra i ochrony obywateli”. Zbudowana jest na poszanowaniu podstawowych praw obywateli, uznając specyfikę tradycji prawnych poszczególnych krajów. Sprzyja także wzmocnieniu prawnej ochrony interesów obywateli UE tak na terytorium Unii, jak i poza nią. Zapewnia polskim obywatelom, korzystającym ze swobody przepływu osób w ramach Unii, minimalny, wspólny dla całej Unii poziom gwarancji procesowych w postępowaniu karnym. Dotyczy to zarówno ofiar, jak i osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa.

Rada Europejska odnotowała potrzebę przeniesienia ciężaru współpracy europejskiej z obszaru tworzenia nowych regulacji prawnych na poprawę współpracy w praktyce. Priorytetem będzie konsolidacja i poprawa, jakości istniejącego dorobku prawnego Unii, lepsze wdrożenie go do prawa krajowego oraz zacieśnienie współpracy krajowych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, jak również unijnych agencji.  Ministerstwo Sprawiedliwości jest przekonane, iż przyczyni się to do umocnienia zasady wzajemnego zaufania, która pozostaje osnową europejskiej współpracy sądowej.

W tym kontekście, Polska zabiegać będzie o wdrożenie systemu oceny wzajemnej opartego na art. 70 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest to jeden z niewielu postulatów pozostałych do realizacji z Programu Sztokholmskiego. System oceny musi mieścić się w granicach traktatów europejskich, czerpać z doświadczeń praktyków, dawać krajowemu i ewentualnie europejskiemu ustawodawcy realne i wiarygodne przesłanki do decyzji o kształcie współpracy.

Ministerstwo Sprawiedliwości z zadowoleniem przyjęło uchwalenie przez Radę Europejską wytycznych. Wypracowane przy udziale Rady UE w składzie ministrów sprawiedliwości priorytety tworzą dobre ramy dla skutecznej współpracy instytucji i państw członkowskich w interesie obywateli UE.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych