Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Minister Sprawiedliwości na II Kongresie Kuratorskim „Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania”
Minister Sprawiedliwości na II Kongresie Kuratorskim „Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania”
Minister Sprawiedliwości na II Kongresie Kuratorskim „Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania”

Minister Sprawiedliwości na II Kongresie Kuratorskim

2014-09-25

W dniach 25 - 26 września 2014 r. w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości odbywa się II Kongres Kuratorski „Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania”.

- Jestem przekonany, że kongres będzie wyjątkową okazją do refleksji nad stanem kurateli sądowej w Polsce oraz kierunkami jej rozwoju – powiedział otwierając spotkanie Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk.

Minister podkreślił, że krąg zadań nałożonych przez ustawodawcę na kuratorów jest niezwykle szeroki i znajduje zakotwiczenie w bardzo wielu, niejednokrotnie przedmiotowo odległych od siebie, aktach prawnych. Należą do nich nie tylko obszerne kodyfikacje karne, cywilne i rodzinne, ale również ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich czy też ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Cezary Grabarczyk zaznaczył, że w ciągu 5 lat, jakie upłynęły od I Kongresu Kuratorskiego, w sytuacji kurateli zaszło wiele pozytywnych zmian, ale też wiele oczekiwań pozostaje wciąż aktualnych. Ujednolicenie procedur i metodologii pracy kuratorów dla dorosłych, aktywne zaangażowanie kuratorów do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nowelizacje kodeksu karnego wykonawczego oraz ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego – wszystko to niewątpliwie w znaczący sposób wpłynęło na zakres i sposób wykonywania przez kuratorów ich obowiązków.

U podstaw wszystkich tych zmian zawsze leżało dążenie do stworzenia jak najlepszych ram prawnych do skutecznej walki z przestępczością, a zwłaszcza z powrotnością do przestępstwa osób, które już raz weszły w konflikt z prawem. Świadom tego, że kuratorska służba sądowa stanowi jeden z filarów postępowania wykonawczego chcę podziękować wszystkim kuratorom sądowym w Polsce, w imieniu swoim i  całego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, za ich codzienny trud i  wysiłek wkładany w realizację nałożonych przez ustawodawcę zadań – zakończył minister Cezary Grabarczyk.

W konferencji uczestniczyła również Pani Anna Andrzejewska - Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny.

Podczas dwudniowego kongresu wśród poruszanych tematów znajdą się również zagadnienia dotyczące: roli kuratora sodowego w społeczeństwie obywatelskim i społecznościach lokalnych; stanie służby w świetle najnowszych badań; rozbieżności pomiędzy kreowanym obrazem służby a jego odbiorem społecznym; polityki karnej państwa; indywidualnej prognozy kryminologicznej; szacowania ryzyka; skuteczności podejmowanych oddziaływań; współpracy kuratora zawodowego wykonującego orzeczenia w sprawach karnych z sądem;  pozycji kuratorskiej służby  sądowej w systemie prawa karnego; odpowiedzialności nieletnich; ośrodków kuratorskich jako alternatywy dla izolacyjnych środków wychowawczych; samoobrony przed agresją podopiecznych.

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości  

lista aktualności archiwalnych