Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Projekt rozporządzenia obniżający wysokość odsetek ustawowych do 8 % skierowany do konsultacji i uzgodnień

2014-11-14

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało w dniu 13 listopada 2014 r. do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Celem projektu jest obniżenie stawki odsetek ustawowych i ustalenie jej na poziomie 8 % w stosunku rocznym.

Zmiana wysokości odsetek ustawowych okazała się niezbędna po obniżeniu przez Radę Polityki Pieniężnej (8 października 2014 r.) stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego z 4 % w stosunku rocznym do poziomu 3 % rocznie. W efekcie tej obniżki  wysokość odsetek ustawowych, ustalona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych, na poziomie 13 % została oceniona jako nadmierna.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którą ustalona przez Radę Ministrów wysokość odsetek ustawowych powinna mieć na celu zapewnienie dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych, przy uwzględnieniu wysokości rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Obniżenie wysokości odsetek ustawowych do poziomu 8 % powinno zachować ich sankcyjny charakter w obecnych warunkach rynkowych, skłaniając dłużników do terminowego regulowania ich zobowiązań cywilnoprawnych oraz do ograniczania zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym. Zmiana ta może się też przyczynić do poprawy ściągalności należności publicznych.

Proponowana w projekcie rozporządzenia wysokości odsetek ustawowych odpowiada stawce odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, która, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, od dnia 9 października 2014 r. wynosi 8%. Proponowane zmiany służyć będą m.in. określeniu właściwej relacji pomiędzy odsetkami ustawowymi a odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych