Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

P8010088.JPG

Odpowiedź uzupełniająca na priorytetowe zalecenia Komitetu Przeciwko Torturom

2014-11-20

Komitet Przeciwko Torturom 27 listopada 2013 r. przyjął dokument zawierający ocenę realizacji przez Polskę Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur (w związku z rozpatrzeniem sprawozdania Polski z wykonania tej konwencji) „concluding observations”.

Dokument ten obejmował zarówno kwestie ochrony praw człowieka w Polsce, które Komitet ocenił pozytywnie, jak i zalecenia, które Polska powinna wprowadzić w życie. Komitet zobowiązał Polskę do przekazania, do 22 listopada 2014 r. informacji uzupełniających (follow-up) dotyczących zaleceń Komitetu nr 8, 13, 18 i 21 w zakresie podjętych działań w celu zapewnienia gwarancji prawnych osób zatrzymanych, szybszego i skuteczniejszego prowadzenia dochodzeń, również wobec sprawców przestępstw tortur i nieludzkiego traktowania, poprawy funkcjonowania systemu sądownictwa i podjętych działań na rzecz ograniczenia zaległości spraw w sądach oraz zagwarantowania praw cudzoziemców ubiegających się o azyl.

Ministerstwo Sprawiedliwości po przeprowadzeniu konsultacji z właściwymi resortami oraz Prokuraturą Generalną sformułowało odpowiedź za powyższe zalecenia i 19 listopada 2014 r. przesłało ją Sekretarzowi Generalnemu ONZ. Dokument wraz z tłumaczeniem na język angielski jest dostępny w zakładce Prawa Człowieka - ONZ i Prawa Człowieka - Sprawozdawczość przed organami traktatowymi - Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Kolejne sprawozdanie okresowe Polski z realizacji postanowień Konwencji Przeciwko Torturom zostanie złożone do 22 listopada 2017 r.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych