Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Nowelizacja Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury - wysłana do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych

2014-11-21

Ministerstwo Sprawiedliwości wysłało dzisiaj (21 listopada 2014 r.) do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z Prokuraturą Generalną projekt, z jednej strony, pozostawia model zarządzania prokuraturą i rozwiązania określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r., z drugiej, poprzez wprowadzenie elementów umożliwiających bardziej elastyczne opisanie organizacji jednostek prokuratury, czy ograniczeniu części zadań realizowanych przez jednostki, w jeszcze większym stopniu przyczyni się do podniesienia efektywności pracy prokuratury.

Celem wysłanego dzisiaj projektu jest dostosowanie prokuratur, a zwłaszcza ich organizacji i potrzeb do wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2015 r. reformy procedury karnej.

Projektowane rozporządzenie obejmuje korektę w zakresie przepisów o właściwości rzeczowej. Zmiany te służą bardziej efektywnemu rozłożeniu obciążenia prokuratur różnych szczebli. Proponuje się m.in, by przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu były prowadzone lub nadzorowane przez prokuratury okręgowe, jeżeli dotyczyły mienia znacznej wartości. Z kolei prokuratury apelacyjne będą prowadziły i nadzorowały postępowania przygotowawcze w sprawach o charakterze terrorystycznym, jak również związanych ze zorganizowaną przestępczością, mającą na celu popełnianie poważnych przestępstw kryminalnych i gospodarczych. Katalog zadań uzupełniony jest o poważne przestępstwa korupcyjne lub o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przy czym w tym drugim przypadku sięga się po przesłankę mienia o wielkiej wartości.

Projekt zakłada również szereg zmian, mających na celu zminimalizowanie zbędnych lub niekoniecznych obciążeń prokuratury. Pozostawiając zasadniczy podział i zakres zadań określonych w pozostającym w okresie vacatio legis rozporządzeniu, proponuje się m.in wprowadzenie zasady, w myśl której referent – prokurator rejonowy – uczestniczy w postępowaniu odwoławczym w sądzie okręgowym, tylko wtedy, jeśli przemawia za tym ekonomika i dobro postępowania. Przepis ten z jednej strony pozwoli na znaczące odciążenie prokuratur rejonowych, a z drugiej – poprzez stworzenie możliwości przełamania tej zasady – na obecność prokuratora rejonowego w tych sytuacjach, w których np. ze względu szczególne skomplikowanie lub specyfikę sprawy jego obecność w postępowaniu odwoławczym jest pożądana.

Projekt zakłada również bardziej szczegółowe ujęcie instytucji nadzoru procesowego prokuratora nad dochodzeniem. Zgodnie z przepisami spostrzeżenia i uwagi dotyczące sposobu prowadzenia postępowania przygotowawczego, wynikające z nadzoru, prokurator sprawujący nadzór przekazuje kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej Policji albo kierownikowi jednostki organizacyjnej innego uprawnionego organu, a w rażących przypadkach niewykonania polecenia prokuratora w postępowaniu przygotowawczym, występuje do przełożonego funkcjonariusza z żądaniem wszczęcia przeciwko niemu postępowania służbowego lub dyscyplinarnego. Przepis ten dookreśla charakter nadzoru prokuratora nad prowadzonym postępowaniem przygotowawczym wyposażając go w wyraźne kompetencje władcze w zakresie wykonywania nadzoru.  

Projekt rozporządzenia zawiera również szereg zmian w przepisach dotyczących spraw o charakterze międzynarodowym, związanych z przekazywaniem ścigania, ekstradycją, pomocą prawną, czy właściwością jurysdykcyjną. Mają one w zasadniczej części charakter legislacyjno-redakcyjny, jak również porządkowy, dostosowując szereg rozwiązań do zmian w systemie prawa.

Planuje się, że projektowany zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych