Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Wiceminister sprawiedliwości na konferencji naukowej

2014-12-05

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn podczas odbywającego się w Krakowie (4-5 grudnia 2014 r.) III Kongresu Prawa Medycznego wygłosił wykład na temat ograniczenia zdolności do czynności prawnych a prawami pacjenta w świetle rządowego projektu zmian prawa cywilnego.

- Przykładem styczności, na pozór bardzo odległych od siebie dziedzin, jakimi są prawo cywilne i medycyna jest opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje się w nim m.in. dostosowanie polskiego prawa do ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – mówił wiceminister Wojciech Węgrzyn.

Podkreślił także, że w obowiązującym obecnie stanie prawnym orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu wiąże się z automatycznym ograniczeniem bądź też pozbawieniem takiej osoby zdolności do czynności prawnych, czyli w istocie możliwości samodzielnego kształtowania jej sytuacji prawnej. Dlatego też, projekt zmian odchodzi od tego modelu. Przyjmuje on, że zasadą jest istnienie pełnej zdolności do czynności prawnych osoby dorosłej i – jako wyjątki od niej – ograniczenie możliwości korzystania z tej zdolności, gdy jest to konieczne ze względu na stan osoby z zaburzeniami psychicznymi. Zakres tych ograniczeń ma być jednak ustalany w sposób indywidualny, z uwzględnieniem sytuacji konkretnej osoby.

Wiceminister sprawiedliwości wymienił również inne zmiany, które pojawią się wraz z przyjęciem nowelizacji. Jedna z nich dotyczy funkcji opieki i relacji pomiędzy opieką a zdolnością do czynności prawnych.

- Proponowane rozwiązania cechuje przede wszystkim znaczna elastyczność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb podopiecznego. Tym samym należy domniemywać, że w istocie stan zdrowia podopiecznego i możliwość jego rozeznania w tym zakresie będą miały istotny wpływ na zakres umocowania opiekuna. Z drugiej strony, nie ulega wątpliwości, że doniosłość kwestii związanych ze stanem zdrowia danej osoby wymagać będzie od sądu wnikliwego rozważenia zakresu współuczestniczenia w tym procesie przez opiekuna prawnego – zakończył Wojciech Węgrzyn.

Organizatorem III Kongresu Prawa Medycznego było Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych