Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Zakończenie Kampanii „16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć”

2014-12-10

Od 25 listopada do 10 grudnia 2014 roku trwa międzynarodowa Kampania „16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć”, którą zainicjował w roku 1991 Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers.

- „Zero tolerancji wobec przemocy” to hasło, które powinno nas wszystkich łączyć a do walki z przemocą konieczne jest dobre prawo - mówił podczas konferencji otwierającej kampanię Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. Przypomniał także o pracach nad zmianami w prawodawstwie, które mają na celu poprawę sytuacji osób pokrzywdzonych i zapobieganie przemocy.

W związku z Kampanią „16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć”, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało kolejne materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Materiały edukacyjne i informacyjne skierowane są do trzech podstawowych grup odbiorców, w tym do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, do osób stosujących przemoc w rodzinie oraz do służb i organów ochrony praworządności i wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych).

Merytoryczny podział materiałów odpowiada systematyce nowego Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, który składa się z czterech obszarów: profilaktyka i edukacja społeczna, ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie oraz podnoszenie kompetencji służb i podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem tego rodzaju przemocy.

Materiały dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie to przede wszystkim druk „Karty praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie” oraz „Informatora dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”. Zostaną one przekazane osobom pokrzywdzonym tego rodzaju przemocą. Obie publikacje są dostępne na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/karta-praw-osoby-dotknietej-przemoca-w-rodzinie-/
oraz
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/.

W 2014 roku Ministerstwo Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Centralnym Zarządem Służby Więziennej przygotowało specjalną „Kartę informacyjną dla osoby skazanej za stosowanie przemocy w rodzinie”. Karta ta skierowana jest do skazanych sprawców tego rodzaju przemocy, którzy opuszczają zakłady karne, w wyniku warunkowego przedterminowego zwolnienia. Materiał zostanie przekazany do wszystkich zakładów karnych w całym kraju, w celu dystrybucji wśród skazanych sprawców przemocy w rodzinie opuszczających jednostki penitencjarne przed terminem zakończenia kary.

Karta jest dostępna w wersji elektronicznej pod adresem: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/oddzialywania-korekcyjno-edukacyjne-wobec-sprawcow-przemocy-w-rodzinie/.

Działając w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało także materiał skierowany do sprawców przemocy w rodzinie, dozorowanych przez kuratorów sądowych w okresie próby w warunkach wolnościowych. „Karta informacyjna dla dozorowanego sprawcy przemocy w rodzinie” zawiera zarówno informacje dotyczące konsekwencji ponownego stosowania przemocy, konieczności współpracy z kuratorem sądowym, a także możliwości podjęcia działań, zmierzających do zmiany swojego zachowania. Materiał będzie dystrybuowany wśród dozorowanych sprawców przemocy w rodzinie.

Karta jest także dostępna w wersji elektronicznej pod adresem: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/oddzialywania-korekcyjno-edukacyjne-wobec-sprawcow-przemocy-w-rodzinie/.

Dostępny jest także zaktualizowany „Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Zostanie on przekazany kuratorskiej służbie sądowej.

Informator dostępny jest także w wersji elektronicznej pod adresem: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informator-dla-sedziow-prokuratorow-i-kuratorow-sadowych-dotyczacy-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/.

Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje także projekt pt. „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” (w ramach Programu Operacyjnego „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, którego Operatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Zarówno Program, jak i projekt są współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. W jego ramach przewidywane są spotkania edukacyjne dla osób pokrzywdzonych lub narażonych na przemoc w rodzinie, szkolenia dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie oraz terapie lub zajęcia psychologiczne dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. W chwili obecnej trwają już szkolenia dla osób pracujących z pokrzywdzonymi. Szczegóły projektu dostępne są na stronie internetowej: http://www.pomocofiarom.ms.gov.pl/

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych