Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie artykułu pt. "Czego nie wolno CBA" zamieszczonego w „Gazecie Wyborczej” z dnia 8.11.2007 roku., autorstwa Marcina Kąckiego i Bogdana...

2007-11-08
Nieprawdziwe są sugestie dziennikarzy Gazety Wyborczej jakoby opinie przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczyły działań podjętych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z postępowaniem dotyczącym korupcji w Ministerstwie Rolnictwa. Ekspertyzy te dotyczyły interpretacji przepisów prawa i miały charakter stricte teoretyczny. Dzisiejsze informacje są kolejną manipulacją Gazety Wyborczej.

W Prokuraturze Krajowej podjęto decyzję o poddaniu analizie wątpliwości odnośnie legalności działań podjętych przez CBA. W tym celu Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej zwróciło się do Departamentu Legislacyjno – Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do Biur: Prezydialnego, Postępowania Przygotowawczego i Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Krajowej o wyrażenie stanowiska w kwestii podstaw do podjęcia działań operacyjnych przez uprawnione służby oraz wykładni przepisów dopuszczających możliwość przeprowadzenia operacji specjalnych w postaci kontrolowanego przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, również w kontekście przestępstwa płatnej protekcji z art. 230 kodeksu karnego. W piśmie, w którym zwrócono się o zajęcie stanowiska w omawianych kwestiach, nie przekazano szczegółów konkretnego postępowania przygotowawczego. Tym samym problem, o którym wskazane Biura i Departament Ministerstwa Sprawiedliwości miały wyrazić stanowisko, miał charakter stricte teoretyczny.

W ustalonym czasie wszystkie te jednostki organizacyjne przekazały do Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej swoje stanowiska. Wyraziły w nich one swe poglądy, zgodne co do treści, z których wynikało, jakie przesłanki powinny lec u podstaw przeprowadzenia przez CBA akcji specjalnej w oparciu o przepis art. 19 ust. 1 ustawy o CBA. Z poglądów tych wynikało m.in., że dla możliwości zarządzenia takich działań operacyjnych niezbędne jest posiadanie przez służbę specjalną, planującą podjęcie tych czynności, wiarygodnej informacji o popełnieniu w/w przestępstwa także w formie stadialnej (np. karalnego usiłowania). Posiadane przez służbę informacje muszą świadczyć o tym, że przestępstwo zostało popełnione, a wynikające z tych informacji działania sprawcy muszą być skonkretyzowane.

W ustalonym czasie wszystkie te jednostki organizacyjne przekazały do Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej swoje stanowiska. Wyraziły w nich one swe poglądy, zgodne co do treści, z których wynikało, jakie przesłanki powinny lec u podstaw przeprowadzenia przez CBA akcji specjalnej w oparciu o przepis art. 19 ust. 1 ustawy o CBA. Z poglądów tych wynikało m.in., że dla możliwości zarządzenia takich działań operacyjnych niezbędne jest posiadanie przez służbę specjalną, planującą podjęcie tych czynności, wiarygodnej informacji o popełnieniu w/w przestępstwa także w formie stadialnej (np. karalnego usiłowania). Posiadane przez służbę informacje muszą świadczyć o tym, że przestępstwo zostało popełnione, a wynikające z tych informacji działania sprawcy muszą być skonkretyzowane.

Podkreślić należy, że zacytowane przez autorów opublikowanego w dniu dzisiejszym w „Gazecie Wyborczej” pt. Czego nie wolno CBA zdanie: „W przypadku dysponowania przez organy prowadzące czynności operacyjno – rozpoznawcze nieskonkretyzowaną wiedzą, dotyczącą popełnienia nieskonkretyzowanych przestępstw, wdrażanie procedury przewidzianej (Ustawą o CBA) jest niedopuszczalne”, nie pochodzi z pisemnego stanowiska wyrażonego w omawianej kwestii przez Departament Legislacyjno – Prawny Ministerstwa Sprawiedliwości. W związku z tym, iż w dalszym ciągu toczy się postępowanie karne dotyczące korupcji w Ministerstwie Rolnictwa, a fakty dotyczące przeprowadzenia operacji specjalnej objęte są tajemnicą państwową – brak jest podstaw do prezentowania przez prokuraturę informacji o przesłankach i przebiegu akcji specjalnej CBA.

Podkreślić jednak należy, że w sprawie, o której mowa w artykule Gazety Wyborczej, niezawisły sąd zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

W związku z obawą dezinformacji na skutek brzmienia treści artykułu w „Gazecie Wyborczej” Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o opublikowaniu na stronach internetowych stanowisk Departamentu Legislacyjno – Prawnego oraz Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej dotyczących omawianej kwestii.

Ekspertyza 1
Ekspertyza 2
lista aktualności archiwalnych