Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

WKRÓTCE RUSZA ZESPÓŁ DO SPRAW POPRAWY SKUTECZNOŚCI WYKONANIA ORZECZEŃ SĄDOWYCH

2007-10-11
WYKONANIE ORZECZEŃ – PROBLEM MIĘDZYRESORTOWY
Zapewnienie ścisłej współpracy wymiaru sprawiedliwości z policją, samorządem terytorialnym, placówkami, w których przebywają nieletni i zakładami leczniczymi będzie celem funkcjonowania nowo powołanego Zespołu do Spraw Poprawy Skuteczności Wykonania Orzeczeń Sądowych. Całością prac pokieruje Ministerstwo Sprawiedliwości. Zespół ma opracować projekt działań międzyresortowych z myślą o poprawie skuteczności wykonania orzeczeń sądowych i przeanalizować potrzeby zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Międzyresortowy Zespół do Spraw Poprawy Skuteczności Wykonania Orzeczeń Sądowych powołany został zarządzeniem Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. Pracami Zespołu będzie kierować przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. W jego skład wejdą także przedstawiciele Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia.

– Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji prowadzi obecnie szereg intensywnych działań organizacyjnych, które są niezbędne z uwagi na międzyresortowy i szeroko zakrojony charakter planowanych prac Zespołu. Jest jednak pewne, że ruszą one jeszcze przed końcem roku kalendarzowego – informuje sędzia Sławomir Pałka, Naczelnik Wydziału Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji. – Powołanie Zespołu było konieczne, bo stale wzrastają trudności w sprawnym egzekwowaniu orzeczeń sądowych. Brakuje jednostki, której działalność byłaby wielopłaszczyznowa i wykraczająca poza obszar działania jednego resortu – wyjaśnia Sławomir Pałka.

Które dziedziny wymagają usprawnienia? To przede wszystkim współpraca pomiędzy podmiotami podległymi różnym resortom. Chodzi między innymi o egzekucję sądową należności o charakterze cywilnym, wykonywanie orzeczeń dotyczących nieletnich i innych orzeczeń sądów rodzinnych, kary ograniczenia wolności, działalności kuratorów sądowych. Przykładowo, w ramach wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich takie osoby umieszczane są w placówkach podległych – w większości przypadków – albo Ministerstwu Edukacji Narodowej (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii), albo Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej (placówki opiekuńczo-wychowawcze).

W równym stopniu konieczna jest współpraca z Ministerstwem Zdrowia. Podlegające temu resortowi zakłady lecznicze realizują część orzeczeń sądów karnych oraz rodzinnych i nieletnich. – Resort zdrowia odpowiada także za działalność zakładów lecznictwa odwykowego. Wykonuje się tam orzeczenia sądów opiekuńczych odnośnie przymusowego leczenia – dodaje Sławomir Pałka.

Do tej pory często utrudnione było właściwe ukierunkowanie i nadzorowanie wykonywania środków probacyjnych. W praktyce sądowe organy egzekucyjne napotykały utrudnienia w dostępie do baz danych, na przykład chcąc zidentyfikować majątek dłużnika i w konsekwencji przeprowadzić egzekucję długu. Wiele zależy tu od dobrej współpracy z Policją; stąd włączenie do prac Zespołu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by możliwie jak najszybciej wypracować przejrzyste standardy współpracy w zakresie wykonania orzeczeń sądowych. Jeśli okażą się one skuteczne, Zespół rozważy ewentualność powołania stałej jednostki koordynującej wykonanie orzeczeń.
lista aktualności archiwalnych