Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Rada Ministrów przyjęła projekt autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy

2007-10-09
Podczas posiedzenia Rady Ministrów w dniu 9 października br. przyjęty został projekt autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem zaproponowanych zmian do Kodeksu karnego wykonawczego jest umożliwienie skazanym odbywania kary w zakładzie karnym z dozorem elektronicznym. To nowy typ placówki w polskim wymiarze sprawiedliwości. W takim zakładzie nadzór nad skazanymi, w tym poruszanie się w obrębie zakładu, jak również kontrola wyjść na zewnątrz będzie przebiegał w oparciu o system monitorujących urządzeń elektronicznych. Czasowe opuszczenie zakładu karnego będzie możliwe tylko w sytuacjach ściśle określonych w Kodeksie, co z założenia ma zapobiegać dezorganizacji planów zawodowych, naukowych bądź życia rodzinnego, przy jednoczesnym zachowaniu dolegliwości kary. Skazany będzie mógł opuszczać zakład karny również w sytuacji, gdy będzie uczestniczył w terapii, co z pewnością sprzyjać będzie procesowi resocjalizacji.

Czas, na jaki skazany będzie mógł opuścić zakład karny, będzie ustalany indywidualnie przez dyrektora zakładu. Nieprzekraczalny czas jednorazowego opuszczenia zakładu będzie wynosił 10 godzin dziennie. Utworzenie nowego typu zakładu karnego spowoduje zwolnienie miejsc w zakładach karnych typu zamkniętego i półotwartego i przyniesie oszczędności wymiarowi sprawiedliwości. Pierwsze tego typu więzienie powstanie w miejscowości Przytuły Stare (województwo mazowieckie).

Do odbywania kary w zakładzie karnym z dozorem elektronicznym będą kierowani skazani na karę aresztu, zastępczą karę aresztu lub zastępczą karę pozbawienia wolności, a także na karę pozbawienia wolności do 3 lat. Do obywania kary w tego typu placówce kwalifikować będzie komisja penitencjarna, za zgodną skazanego. Możliwości odbywania kary w zakładzie z dozorem elektronicznym nie będą mieli skazani za przestępstwa seksualne.
lista aktualności archiwalnych