Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

POWSTAJE SIS – SAD - SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN DLA SĄDÓW

2007-10-02
Europejskie standardy wymiany informacji w sądownictwie
Już wkrótce sądy w całej Polsce będą miały powszechny dostęp do Systemu Informacyjnego Schengen – SIS. W tym celu powstaje właśnie aplikacja SIS – SAD.

Przystępując do Układu z Schengen polscy obywatele uzyskują prawo nieograniczonego poruszania się w obrębie państw będących sygnatariuszami układu. Prawo to obejmie też wszelkie osoby, które przekroczyły granicę Polski będącą jednocześnie granicą Unii Europejskiej. - Sytuacja taka zmusza państwa - sygnatariuszy układu do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym zapewnienia skutecznej i szybkiej wymiany informacji – mówi Marek Kulawczyk, zastępca dyrektora Departamentu Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości. - System Informacyjny Schengen jest narzędziem, który ma taką wymianę zapewnić. W ramach systemu każde państwo członkowskie układu z Schengen ma zasilać system odpowiednimi informacjami i móc z systemu te informacje pobierać – tłumaczy Marek Kulawczyk.

W obrębie każdego państwa zidentyfikowano instytucje, które są dysponentami informacji przechowywanych w SIS. Jedną z nich są sądy karne. - Sądy będą przekazywały do SIS informacje o Europejskim Nakazie Aresztowania, o przedmiotach poszukiwanych lub odzyskanych z przestępstwa. Aplikacja SIS-SAD ma umożliwiać sędziom przeglądanie danych znajdujących się w systemie SIS oraz dokonywanie wpisów do SIS – wyjaśnia Marek Kulawczyk. Wszystko zgodnie z Konwencją Wykonawczą do Układu z Schengen oraz Ustawą o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej.

Aplikacja SIS - SAD będzie samodzielną aplikacją centralną i zostanie umieszczona na serwerach w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest tworzona przez wykonawcę zewnętrznego pod nadzorem Departamentu Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dostęp do SIS - SAD w chwili obecnej będzie możliwy za pośrednictwem sieci PESEL-NET, a zatem tylko dla sądów szczebla apelacyjnego i okręgowego. Każdy z sądów powszechnych szczebla apelacyjnego i okręgowego posiada bowiem dostęp do sieci PESEL-NET, tzw. stanowisko do obsługi poczty CORS-MAIL. Z tego właśnie stanowiska będzie możliwe zalogowanie się do serwera centralnego, na którym będzie umieszczona aplikacja SIS - SAD. W momencie powstania resortowej sieci rozległej dostęp do aplikacji uzyskają również sądy rejonowe.

Budowa aplikacji SIS – SAD jest elementem dostosowania do standardów określonych projektem Schengen, w ramach trwającej reformy wymiaru sprawiedliwości. Celem projektu Schengen jest poprawa efektywności organów ścigania, ze szczególnym naciskiem na wzmocnienie instytucjonalne jednostek prokuratury i sądów działających na obszarze granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Projekt ułatwi wymianę informacji pomiędzy policją, prokuraturą i sądami, usprawni wymianę informacji w wersji elektronicznej z partnerami w krajach Unii Europejskiej i wschodnimi sąsiadami UE, a także skróci czas postępowania z przestępczością transgraniczną, a zwłaszcza zorganizowaną.

Wdrożenie aplikacji SIS – SAD nastąpi od 1 stycznia 2008 roku. Analogiczną aplikacją, utworzoną z myślą o potrzebach powszechnych jednostek prokuratur jest aplikacja SIS – SIP.

* * *

W dniu 14 czerwca 1985 r. Królestwo Belgii, Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska, Wielkie Księstwo Luksemburga oraz Królestwo Niderlandów podpisały Układ z Schengen dotyczący stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych przejściach granicznych umożliwiający obywatelom krajów członkowskich swobodne przekraczanie granic oraz swobodny przepływ towarów i usług.

W dniu 19 czerwca 1990 r. pięć państw – sygnatariuszy Układu podpisało Konwencję Wykonawczą do Układu z Schengen, do której następnie przystępowały kolejne państwa. Dorobek Schengen został włączony do Traktatu o Utworzeniu Wspólnoty Europejskiej na podstawie Traktatu Amsterdamskiego i stał się integralną częścią prawa wspólnotowego, obowiązującego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Dla zagwarantowania swobody przemieszczania się na terytorium Unii Europejskiej przy jednoczesnej konieczności zapewnienia wzmożonej ochrony jej granic zewnętrznych utworzony został System Informacyjny Schengen (‘Schengen Information System’). Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r. skutkuje koniecznością włączenia do Obszaru Schengen nowych państw członkowskich, w tym Polski.
lista aktualności archiwalnych