Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Wysokość opłat w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych – projekt ustawy przyjęty przez rząd

2016-01-19

Podczas dzisiejszego (19 stycznia 2016 r.) posiedzenia Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczący wysokości opłat w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych.

Projektowane zmiany wynikają z konieczności modyfikacji przepisu art. 13 ust. 1a u.k.s.c., który został wprowadzony ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte wtedy regulacje zawierały wady natury konstytucyjnej, systemowej i funkcjonalnej.

System opłat sądowych w sprawach cywilnych jest bardzo zróżnicowany. Należy podkreślić, że opłaty te – jak wcześniej już zaznaczono – pełnią nie tylko funkcję fiskalną, ale również pozafiskalną. Wysokość opłaty w poszczególnych kategoriach spraw jest środkiem polityki państwa w zakresie oddziaływania na podmioty, które zamierzają inicjować postępowanie sądowe. Niskie opłaty oraz ustawowe zwolnienia od opłat w niektórych sprawach świadczą o preferencyjnym traktowaniu tych spraw (np. sprawy z zakresu prawa pracy albo sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych).

Na taką szczególną ochronę zasługują konsumenci dochodzący roszczeń wynikających z czynności bankowych. Zazwyczaj podmioty te, w celu zaspokojenia ważnych potrzeb życiowych (np. zakup mieszkania, samochodu), muszą korzystać ze środków pieniężnych oferowanych przez banki. Ich bieżące dochody nie pozwalają bowiem na poczynienie oszczędności wystarczających na zaspokojenie tych potrzeb. To samo należy odnieść do osób prowadzących gospodarstwa rodzinne, które w niektórych sytuacjach są zmuszone korzystać z usług banków, aby zapewnić ciągłość działalności gospodarstwa rolnego.

Podmiotom tym powinny zatem przysługiwać takie uprawnienia, które ułatwiają dochodzenie roszczeń wynikających z czynności bankowych. W sporze między konsumentem lub producentem rolnym a bankiem występuje poważna różnica co do sytuacji ekonomicznej stron i to konsument (producent rolny) znajduje się w mniej dogodnej pozycji. Konieczność uiszczenia stosunkowo wysokiej opłaty sądowej oraz niepewność co do uzyskania i ewentualnego zakresu zwolnienia od tej opłaty (w drodze orzeczenia sądu albo referendarza sądowego), stanowi poważny czynnik, który może zniechęcać te podmioty do dochodzenia przysługujących im roszczeń.

W rezultacie zaproponowano, aby przywilej przewidziany w przepisie art. 13 ust. 1a u.k.s.c. (czyli obniżenie maksymalnej stawki opłaty stosunkowej) obowiązywał wyłącznie w tych sprawach, w których konsumenci i producenci rolni prowadzący gospodarstwa rodzinne dochodzą roszczeń wynikających z czynności bankowych.

W celu zapobieżenia możliwym wątpliwościom dotyczącym stosowania proponowanego przepisu w postępowaniach wszczętych przed wejściem w życie ustawy, zaproponowano też przepis przejściowy. Przewiduje on, że w postępowaniach wszczętych przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące wysokości opłaty stosunkowej.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych