Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ogłoszenie

2007-08-31
Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje, że dysponuje 1158 składnikami majątku ruchomego o charakterze mebli (stoliki, stoły, biurka, przystawki biurek, biurka komputerowe, krzesła, krzesła obrotowe, regały, fotele, półki, lada, szafy, szafki kontenerki, szafy biurowe, szafy aktowe, szafki pod drukarki), które zamierza przekazać nieodpłatnie jednostkom budżetowym lub w formie darowizny uprawnionym podmiotom, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957), tj. zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, szkołom i placówkom oświatowym, szkołom wyższym, instytucjom kultury, instytucjom filmowym, klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej i związkom sportowym, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetowi Parolimpijskiemu, osobom fizycznym lub osobom prawnym prowadzącym działalność charytatywną, jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom badawczo-rozwojowym lub innym jednostkom organizacyjnym prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli może być przez te podmioty wykorzystany przy realizacji ich zadań statutowych.
Wiek mebli – 10 lat, średni stopień zużycia – ok. 80%. Meble będzie można oglądać od dnia 5 września 2007 r. po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z odpowiedzialnym pracownikiem MS p. Darią Makosiewicz (tel. 022 52 12 584).

Podmioty, które będą zainteresowane otrzymaniem mebli powinny złożyć wniosek, który powinien zawierać:
1. nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego,
2. informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
3. wskazanie składnika (składników) majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
4. uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
5. oświadczenie, że przekazany składnik majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

Do wniosku należy załączyć odpis statutu jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składnika majątku ruchomego.
Odbiór wybranych mebli nastąpi na koszt jednostki, której przekazano lub darowano sprzęt meblowy.
lista aktualności archiwalnych