Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2015 rok

Podsumowanie Międzynarodowego Dnia Mediacji (15 października 2015 r.) – Tygodnia Mediacji (12-17 października 2015 r.)

2015-10-30
33. mediacje2 copy - Kopia.JPG

W tegorocznych obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji (15 października 2015 r.) oraz Tygodnia Mediacji (12-17 października 2015 r.), zgodnie z informacjami otrzymanymi od podmiotów, które aktywnie włączyły się i prowadziły działania na rzecz upowszechniania wiedzy o alternatywnym sposobie rozwiązywania sporów jakim jest mediacja (m.in. sądy powszechne, jednostki prokuratury, komisariaty policji, ośrodki mediacyjne, miejskie ośrodki pomocy społecznej, szkoły publiczne, organizacje pozarządowe, etc.), wzięło udział ponad 3000 osób.

W odróżnieniu od roku ubiegłego większą popularnością cieszyły się różnego rodzaju spotkania (debaty, prelekcje, seminaria, szkolenia, warsztaty czy wykłady otwarte) na temat mediacji niż same dyżury specjalistów (mediatorów, sędziów, prokuratorów czy policjantów) gotowych do udzielania zainteresowanym informacji z zakresu mediacji.

W ramach tegorocznych obchodów działania podmiotów upowszechniających wiedzę na temat mediacji (zgłoszone i zrealizowane) wyglądały następująco:

1.  Dyżury mediatorów, sędziów, prokuratorów i policjantów (w formie osobistej lub telefonicznej dostępności) – z których skorzystało ponad 500 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się porady dot. mediacji w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego – gospodarczego;

2. Różnego rodzaju debaty, prelekcje i seminaria (w których łącznie wzięło udział blisko 900 słuchaczy) gromadzące każdorazowo od kilku do kilkudziesięciu uczestników, m.in.:

 • Otwarta dyskusja „Rola instytucji publicznych w inicjowaniu i propagowaniu mediacji” (15 października 2015 r., Miejska i Powiatowa Biblioteka w Będzinie, CKiM „Dialog”),
 • Debata panelowa prowadzona przez członków CKiM „Dialog” (15 października 2015 r., Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie, udział wzięło 48 osób) inaugurująca rozpoczęcie drugiej edycji projektu „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu – gest miłości dla Twojego dziecka” (współfinansowanego ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje). Debata przebiegała w atmosferze merytorycznej dyskusji, a jej uczestnicy reprezentowali bardzo różne grupy zawodowe, m.in.: wymiar sprawiedliwości (ławnicy, kuratorzy zawodowi, asystenci sędziów z Sądów Rejonowych w Dąbrowie Górniczej i w Będzinie, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Będzinie i w Dąbrowie Górniczej, prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej Katowice – Południe w Katowicach), pomoc społeczną, oświatę oraz samorząd terytorialny
  (radni z Dąbrowy Górniczej),  
 • Wykłady otwarte Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów” (promocja instytucji mediacji w usługach profesjonalnych – jak zachęcić do mediacji; 12 października 2015 r., Warszawa) oraz „Współczesny stan mediacji w USA – od medytacji do propozycji mediatora” (16 października 2015 r., Warszawa) prowadzone przez mediatorów PCM oraz Centrum Mediacji Partners Polska,
 • Debata „Mediacja i co dalej” (12 października 2015 r., Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, Warszawa), której przedmiotem były rozważania na temat tego, jak przekonać prawników do mediacji (dostępna na stronie www.cmg.kirp.pl),
 • Dwa seminaria współorganizowane przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej: w dniu 13 października 2015 r. (na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji; prelegentami byli: sędzia, mediatorzy, policjant, wykładowca akademicki; tematy prelekcji: „Stanowisko przedstawiciela sędziów rodzinnych w sprawie mediacji”, „Mediacja i mediatorzy cywilnoprawni ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rodzinnych”, „Mediacje w sprawach karnych”, „Dotychczasowe doświadczenia w postępowaniu prowadzonym przez policję z wykorzystaniem elementów mediacji”, „Mediacje w kontekście pedagogicznym”; udział wzięło ok. 50 osób – studentów, kuratorów zawodowych i społecznych oraz mieszkańców Cieszyna) oraz w dniu 15 października 2015 r. (w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej; tematy: mediacja w postępowaniu karnym, rola mediacji rodzinnych w rozwiązywaniu konfliktów i budowanie relacji w związkach, mediacje w biznesie; ponadto omówiono kwestie propagowania mediacji na terenie powiatu Bielsko-Biała),
 • Panel dyskusyjny dotyczący mediacji i arbitrażu pn. „Rozwiąż spór z kontrahentem w efektywny i nowoczesny sposób” (13 października 2015 r., w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Katowice) zorganizowany przez Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” (przy którym działa Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji) wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Uczestniczący w nim przedsiębiorcy mogli zapoznać się ze specyfiką mediacji gospodarczych oraz podstępowania arbitrażowego,
 • Debata poświęcona mediacji w Starostwie Powiatowym w Lublińcu (zorganizowana przez Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu w dniu 15 października 2015 r.) z udziałem prokuratorów, sędziów, mediatorów, pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz policjantów (udział ok. 30 osób),
 • Debata na temat „Masz prawo do mediacji” (zorganizowana w dniu 15 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jastrzębiu przez Prokuraturę Rejonową w Przysusze ośrodek zamiejscowy w Szydłowcu), w której wzięli udział prokurator, mediator, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, przedstawiciele władz Gminy Jastrząb i Mirów, sołtysi lokalnych wsi oraz młodzież gimnazjalna (łącznie ok. 60 osób),
 • Debata „Mediacja w prawie cywilnym, karnym, rodzinnym" (13 października 2015 r., Sąd Rejonowy w Trzciance), w trakcie której omówiono tematy „Mediacje w postępowaniu sądowym - nowe uregulowania", „Mediacje w postępowaniu przygotowawczym",„Dlaczego mediacja? oraz Jak kierować sprawę do mediacji?”, a także zaprezentowano podjęte inicjatywy lokalne („Mediacje w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”);

 

3. Konferencje skupiające różne środowiska (sędziów, prokuratorów, kuratorów, funkcjonariuszy Policji, przedstawicieli samorządu terytorialnego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, etc.):
 • Konferencja „Mediacja – droga do pojednania” (16 października 2015 r., Sąd Okręgowy w Zamościu) zorganizowana przez Prokuratora Okręgowego w Zamościu i Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu, w której udział wzięło ok. 50 osób (sędziów, asystentów sędziów, prokuratorów, kuratorów, mediatorów, dyrektorów gimnazjów i uczniów); moderatorami byli Koordynatorzy ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Zamościu oraz w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu (referaty: „Mediacja rówieśnicza - rozwiązywanie konfliktów szkolnych”, „Mediacja w postępowaniu w sprawach nieletnich”), referentami byli Sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu, Prokurator Rejonowy w Biłgoraju oraz Sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu; uczniowie jednego z gimnazjów w Biłgoraju zaprezentowali przykłady udanych mediacji rówieśniczych,
 • Konferencja „Nowe rozwiązania w zakresie mediacji – nowe wyzwania dla prawników (15 października 2015 r., Sąd Okręgowy w Tarnowie) skierowana do sędziów, prokuratorów, policjantów oraz przedstawicieli miejscowej palestry,
 • Konferencja „Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe” (16-17 października 2015 r., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), współorganizowana przez Ośrodek Mediacji i Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, przy uczestnictwie przedstawicieli Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (referat pt.: „Wybrane obszary zastosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sferze funkcjonowanie Służby Więziennej),
 • Konferencja „Ramy prawne mediacji w prawie polskim” (20 października 2015 r., Wieluń) zorganizowana przez Sąd Okręgowy w Sieradzu, Starostwo Powiatowe w Wieluniu oraz Gminę Wieluń (udział wzięło 75 osób, w tym: sędziowie, kuratorzy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, policjanci, przedstawiciele władz samorządu terytorialnego oraz inne zainteresowane osoby),
 • Otwarta konferencja w dniu 15 października 2015 r. w Stargardzie Szczecińskim (zorganizowana przez Stowarzyszenie Progress, pod patronatem Komendanta Powiatowego Polski oraz Starosty Stargardzkiego; http://stargard.policja.gov.pl/wydarzenia/34-wydarzenia/2151-o-mediacji-od-a-do-z),
 • Konferencja pt. „Masz prawo do mediacji – nowe wyzwania i możliwości dla mediacji” (15 października 2015 r., Sąd Okręgowy w Gdańsku) poświęcona zagadnieniu wykorzystania narzędzia mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw jakie rysują się na horyzoncie w związku z zachodzącymi zmianami legislacyjnymi, skierowana do sędziów, mediatorów zawodowych oraz innych środowisk zainteresowanych propagowaniem mediacji,
 • Konferencja pn. „Nowe usytuowanie mediacji, oczekiwania i rzeczywistość” (14 października 2015 r., Sąd Okręgowy w Nowym Sączu), zorganizowana we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie i Stowarzyszeniem SURSUM CORDA z Nowego Sącza,
 • Konferencja „Jak rozwiązywać spory biznesowe – mediacja i arbitraż jako alternatywa dla drogi sądowej” (15 października 2015 r., Kraków), organizowana przez Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (udział ok. 55 osób);
 
4. Rozmaitych szkoleń i warsztatów, a wśród nich:
 • Organizowane prze Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu: spotkania warsztatowe z seniorami, spotkanie szkoleniowe nt. wykorzystania mediacji w Urzędzie Miasta dla urzędników (oraz zaplanowane na listopad 2015 r. warsztaty szkoleniowe: „Mediacja w sporach akademickich” w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, a także „Mediacje rówieśnicze” dla dyrektorów szkół poznańskich w Urzędzie Miasta Poznania),
 • „Okręgowy Dzień Mediacji” (15 października 2015 r., Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, organizator: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu) - otwarte spotkanie i warsztaty dla sędziów, prokuratorów, kuratorów i pracowników sądowych, funkcjonariuszy policji, przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji oświatowych, instytucji pozarządowych, mediów oraz mediatorów z Karpackiego Centrum Mediacji i Polskiego Centrum Mediacji II Oddział w Stalowej Woli (udział wzięło ok. 60 osób) dot. polubownych metod rozwiązywania sporów, możliwości finansowania promocji mediacji z funduszy pomocowych UE, wymiany doświadczeń oraz wypracowania nowych wspólnych metod działania w zakresie promocji mediacji.
W ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Mediacji na szczególne podkreślenie zasługują działania promujące mediację skierowane do dzieci i młodzieży (w których udział wzięło blisko 1100 osób), spośród których należy wymienić choćby kilka przykładowych inicjatyw:
 • Warsztat dla dzieci z Przedszkola nr 1 w Będzinie pn. Spotkanie z bajką terapeutyczną: „Opowieść o bohaterskim pajączku” zorganizowany przez pracowników Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie;
 • Szkolny Klub Mediatora (w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie) - cykl spotkań z mediatorami ze Stowarzyszenia Mediatorów Polskich, konkurs na najlepszy scenariusz sytuacji konfliktowej lub spornej rozwiązanej metodą mediacji;
 • Pierwsze lubelskie forum mediacji rówieśniczej pod hasłem „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu młodzieży” (16 października 2015 r., Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina),
 • Konkurs plastyczny dotyczący mediacji dla uczniów klas I-III oraz uczniów klas IV-VI (Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi; udział wzięło 437 uczniów oraz 38 nauczycieli);
 • Działania Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju (prelegentami byli miejscowi sędzia, prokurator, mediator i policjant): 14 października 2015 r. - spotkanie z kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju (udział około 45 nauczycieli); 16 października 2015 r. - spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju (udział około 60 uczniów oraz 4 nauczycieli); 16 października 2015 r. - spotkanie z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju (udział około 50 uczniów oraz 3 nauczycieli);
 • Dzień mediacji szkolnej i rówieśniczej (13 października 2015 r., zorganizowany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, poświęcony promowaniu mediacji w szkołach, w szczególności mediacji rówieśniczych prowadzonych przez odpowiednio do tego przygotowanych kolegów i koleżanek w tym samym lub zbliżonym wieku, inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku). W ramach tego wydarzenia odbyły się dwie tury symulacji mediacji rówieśniczej, przygotowanej przez uczniów Gimnazjum nr 21 w Gdańsku pod kierunkiem doświadczonej mediator (Prezes Polskiego Centrum Mediacji oddziału w Sopocie) oraz mediatorzy rówieśniczy udzielali porad mediacyjnych osobom zainteresowanym tego rodzaju mediacją. Zwieńczeniem Dnia mediacji szkolnej i rówieśniczej było uroczyste podpisanie na terenie Sądu porozumienia i aktu powołującego Centrum Mediacji Szkolnych i Rówieśniczych
  przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku (w którego skład wchodzi Gimnazjum nr 21). Zadaniem CMSiR jest służenie wsparciem i informacją w zakresie mediacji szkolnych i rówieśniczych, a także koordynowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych, zarówno skierowanych do uczniów, jak i grona pedagogicznego (dotychczasowa działalność zespołu zaowocowała m.in. serią szkoleń z zagadnień mediacji, którą zostali objęci dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych w Gdańsku);
 • Wernisaż prac dzieci ze szkół podstawowych – klasy I-III oraz wręczenie nagród w konkursie plastycznym pt. „Rzeka niezgody. Most pojednania” (15 października 2015 r., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) - wydarzenie zorganizowane przez Kierownika Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu we współpracy z Prokuraturą Rejonową we Wrocławiu oraz Sądem Okręgowym we Wrocławiu;
 • Wizyta uczniów sądeckich liceów ogólnokształcących (udział wzięło 109 uczniów) w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu (w ramach programu edukacyjnego uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami funkcjonowania sądu oraz instytucji mediacji, a także uczestniczyli w symulacji mediacji przeprowadzonej przez mediatorów Sądeckiego Centrum Mediacji przy Stowarzyszeniu „SURSUM CORDA”).
 
Ponadto, należy zaznaczyć, iż większości z wyżej wspomnianych inicjatyw towarzyszyły liczne akcje promocyjne w lokalnych środkach masowego przekazu - telewizji, radiu, prasie i lokalnych portalach internetowych (m.in.: TVP Regionalna w Katowicach, lokalna katowicka stacja telewizyjna „Telpol”, Telewizja Kablowa z Wielunia, Telewizja Lublin; Radio ZET GOLD w Mrągowie, radio RMF Maxx w Inowrocławiu, Radio LELIWA w Mielcu, Radio Eska w Sochaczewie, Radio Sochaczew, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Ziemi Wieluńskiej, Radio Stargard w Stargardzie Szczecińskim; Gazeta Olsztyńska, Dziennik Łódzki; www.sadeczanin.info, itv.mielec.pl), a niektóre aktywnie działające podmioty przygotowały w tym celu własne materiały promocyjne w formie plakatów, ulotek czy zakładek do książek (m.in. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu – „Sąd otwarty na mediacje” http://www.nowy-sacz.so.gov.pl/index.php?p=new&id=388&idg=mg,1&action=show&kword=tydzie%C5%84%20mediacji oraz Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”, który dystrybuował przygotowane materiały w Sądzie Okręgowym w Katowicach i Sądzie Rejonowym w Gliwicach w ramach informacyjnej akcji studenckiej).
 
Na koniec podsumowania warto wspomnieć o kilku następujących ciekawych pomysłach na dotarcie z ideą mediacji do społeczeństwa:
 • Debata z seniorami zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Bytomiu (http://bytom.slaska.policja.gov.pl/ka4/informacje/wiadomosci/153667,Debata-o-bezpieczenstwie-seniorow-w-Bytomiu.html),
 • Gra Miejska dla młodzieży zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Kolnie i Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną (gra polegała na odwiedzaniu różnych instytucji, w tym Policji, gdzie młodzież otrzymywała koperty z zadaniami do wykonania ukierunkowanymi na pogłębianie wiedzy między innymi  z zakresu bezpieczeństwa i mediacji),
 • „Drzwi Otwarte” w KIMA (Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów Delegatura we Włocławku, we współpracy z Kancelarią Mediacyjną Na-Tak we Włocławku) – forma warsztatów połączonych z praktycznymi wskazówkami dot. konkretnych przypadków konfliktu w rodzinie,
 • Współpraca Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” (w ramach grantu otrzymanego przez Centrum od Fundacji Dzieci Niczyjena realizację drugiej edycji projektu „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu – gest miłości dla Twojego dziecka” zaplanowanego na okres październik 2015 r. - czerwiec 2016 r.),
 • „Kopalnia Zgody” w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach – utworzenie pokoju mediacyjnego odpowiednio oznakowanego, zaopatrzonego w plakaty i ulotki promujące instytucję mediacji, ogólnodostępnego dla sędziów i stron postępowań,
 • Narada Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie z przewodniczącymi wydziałów (po wcześniejszym spotkaniu sędziów orzekających w sprawach cywilnych, karnych i rodzinnych z mediatorami), na której ustalono, iż do pism procesowych kierowanych do stron będą dołączane ulotki informujące w kilku zdaniach o tym czym jest mediacja (rodzaje i zasady oraz podstawy prawne), a także ewentualne korzyści płynące z jej stosowania, a nadto o dyżurach mediatorów w punkcie informacyjnym na terenie Sądu Rejonowego w Wołominie; 
a także o wydarzeniach mających miejsce tuż po zakończeniu obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji-Tygodnia Mediacji 2015:
 • Konferencja „Mediacja w teorii i praktyce” (21 października 2015 r., Sąd Okręgowy w Rzeszowie, pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie),
 • Konferencja „Mediacja w kryzysie” (22 października 2015 r., Mrągowo) organizowana co roku przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Mrągowie,
 • IV Konferencja Mediacyjna w Oławie „Porozmawiajmy o mediacji” (23 października 2015 r., Oława), współorganizowana przez Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych w Wieluniu, z udziałem przedstawicieli Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (referat pt.: „Mediacje z uwzględnieniem różnic kulturowych”),
 • Seminarium pn. „Walczyć w sądzie, czy rozwiązać problem w drodze mediacji?" (29 października 2015 r.) skierowane do funkcjonariuszy Służby Więziennej; partnerami tego wydarzenia są: Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych  w Wieluniu, Sąd Okręgowy w Kaliszu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (więcej informacji na www.cossw.pl);
 
oraz o pomysłach przyszłych, w tym także stałych, inicjatyw w zakresie promowania mediacji, takich jak:
 • W ramach debaty panelowej zorganizowanej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie oraz CKiM „Dialog” w dniu 15 października 2015 r. omówiono możliwe zasady lokalnej współpracy instytucjonalnej wymiaru sprawiedliwości i samorządu terytorialnego w zakresie promocji mediacji, a także uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach mających na celu promowanie mediacji oraz integrację środowisk pracujących w obszarze wspierania dziecka i rodziny (planowane działania miałyby miejsce od stycznia 2016 r. pn. Klubu mediatora w wymiarze 1 raz na kwartał, organizatorem będzie CKiM „Dialog” we współpracy z lokalnymi instytucjami - Urzędami Miast Dąbrowy Górniczej i Będzina),
 • W ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (13 października 2015 r., Katowice) Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” (przy którym działa Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji) oraz Sąd Arbitrażowy działający przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach podpisali porozumienie dotyczące ścisłej współpracy w zakresie promowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów m.in. w województwie śląskim,       
 • Uruchomienie stałego punktu mediacyjnego w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli (w którym mediatorzy z Karpackiego Centrum Mediacji i Polskiego Centrum Mediacji II Oddział w Stalowej Woli będą nieodpłatnie udzielać porad dot. mediacji wszystkim zainteresowanym osobom; więcej informacji na stronie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i sądów rejonowych w jego właściwości),
 • Uruchomienie Punktu Konsultacji z mediatorami przy Ośrodku Zamiejscowym Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku (12 października 2015 r., inicjatywa Ośrodka Mediacji Fundacji Obrony Praw człowieka z siedzibą w Rybniku), w którym prowadzone są stałe dyżury mediatorów 3 razy w tygodniu,
 • Stałe dyżury mediatorów Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów w Sądzie Okręgowym
  we Włocławku.

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Oklej Agata | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 30.10.2015 | Data dodania: 30.10.2015 13:26 | Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2015 13:44