Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Formy, sposoby i czas prowadzenia programu

2013-11-29

 

Formy i sposoby oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych są zróżnicowane w zależności od przyjętego modelu ich prowadzenia.
 
Zgodnie z w/w Wytycznymi do tworzenia modelowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, zawartość merytoryczna programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie powinna oprócz oddziaływań edukacyjnych obejmować praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych zmieniających zachowania i postawy związane z przemocą oraz rozwijające umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.
 
Dla każdego programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie powinny być opracowane reguły uczestnictwa w formie dokumentu podpisywanego przez uczestników.
 
Reguły te powinny obejmować w szczególności:
 • formalne wymogi dotyczące systematycznej obecności w zajęciach;
 • obowiązek bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach;
 • zobowiązanie do powstrzymywania się od przemocowych zachowań i postaw w kontaktach z członkami rodziny i z innymi ludźmi;
 • wymóg uznania osobistej odpowiedzialności za fakty stosowania przemocy w rodzinie.
 
Sprawca przemocy w rodzinie podlega na początku uczestnictwa w programie wstępnemu rozpoznaniu diagnostycznemu (sytuacja życiowa, specyfika stosowanej przemocy), a następnie, w razie potrzeby i modelu programu, pogłębionej diagnozy.
 
Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia. Dopiero po ukończeniu takiej terapii można rozpocząć oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
 
Zwykle programy prowadzone są w formie:
 • sesji indywidualnych;
 • sesji grupowych.
Najczęściej występujące w chwili obecnej w Polsce sposoby prowadzenia programów to:
 
 • zajęcia warsztatowe;
 • ćwiczenia, dyskusje, wykłady;
 • wizualizacje, psychodrama, odgrywanie scenek;
 • treningi asertywności;
 • zajęcia psychoedukacyjne;
 • projekcje filmów edukacyjnych;
 • spotkania z przedstawicielami organów ścigania;
 • autodiagnoza na bazie psychotestów;
 • analiza indywidualnych przypadków;
 • diagnostyka osobowości;
 • porady rodzinno-wychowawcze;
 • elementy psychoterapii indywidualnej;
 • metody aktywizujące.
 
Zajęcia wchodzące w skład programu powinny być prowadzone w małych grupach (od 10 do 15 osób). Łączny czas programu powinien obejmować nie mniej niż 60-120 godzin zajęć, a przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień. Wskazane jest, aby program prowadzony był przez dwie osoby, najlepiej kobietę i mężczyznę.
 
Czas trwania programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest zróżnicowany i wynosi od 1 miesiąca do 12 miesięcy. W 2012 roku w większości powiaty realizowały programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w przedziałach 3, 6 miesięcznych lub rocznych.
 
Zgodnie zaś z § 7 rozporządzenia, oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie nie prowadzi się w miejscach, w których udziela się pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie. Chodzi o zagwarantowanie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, że w miejscu uzyskiwania pomocy nie natrafią na sprawcę przemocy, uczestniczącego w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych.

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Joanna Dębek | Edytor: Joanna Dębek
Data wytworzenia: 29.11.2013 | Data dodania: 29.11.2013 15:59 | Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2013 16:08