Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Efekty realizacji programów

2013-11-29

 

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie objęte są działaniami monitorującymi i ewaluacyjnymi prowadzonymi przez powiat lub podmioty, którym powiat zlecił realizację prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, a wyniki tych działań są wykorzystywane w pracach nad doskonaleniem i upowszechnianiem dalszych metod oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
 
Efektami prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie są zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Profesjonaliści realizujący w/w programy wskazują na dużą ich skuteczność, ocenianą na ok. 65%, a mierzoną w braku powrotu sprawców do zachowań przemocowych. Wskazują oni jednakże na konieczne działania organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w postaci nakładania na sprawców przemocy w rodzinie obowiązku uczestnictwa w programach. Nałożenie obowiązku w sposób znaczący sprzyja realizacji i ukończeniu przez sprawcę programu w całości, co z kolei ma zasadnicze przełożenie na skuteczność owego programu, poprzez zmianę postawy sprawcy. Tego typu motywacja ma swoje znaczenie i jest jednym z elementów budowania bezpieczeństwa nie tylko osoby pokrzywdzonej, ale i całej rodziny. Dodatkowo wskazują, że największą skuteczność mają programy oddziaływań realizowane wobec sprawców pierwszy raz skazanych przez sądy. Przy sprawcach skazywanych po raz kolejny, skuteczność programu maleje.
 
Profesjonaliści realizujący programy, wśród czynników, które wpłynęłyby na podniesienie skuteczności realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wymieniali najczęściej: dłuższy czas trwania programu oraz nakaz uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach.
 
Dodatkowo, jako jedne z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie wskazywano obowiązkowy udział w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, zakaz zbliżania się do członków rodziny oraz nakaz opuszczenia lokalu zamieszkiwanego z rodziną.
 
W 2012 roku monitorowanie efektów programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób, które zakończyły program odbywało się między innymi poprzez:
  • wypełnienie przez sprawcę ankiety ewaluacyjnej;
  • osobisty kontakt osób prowadzących program i rejestrację zmian zachodzących w zachowaniu sprawcy dokonywaną przez sprawcę;
  • informacje uzyskane od środowiska rodzinnego sprawcy, w tym od pokrzywdzonego;
  • kontakt z pracownikami instytucji współpracującymi ze sprawcą po zakończeniu programu np. kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi, policją, pedagogami szkolnymi.
Okres monitorowania sprawców po zakończeniu programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego jest zróżnicowany i wynosi od dwóch miesięcy do trzech lat.

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Joanna Dębek | Edytor: Joanna Dębek
Data wytworzenia: 29.11.2013 | Data dodania: 29.11.2013 16:00 | Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2013 16:08