Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Aktualności

Narada Nadzorcza kierownictwa departamentu z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz kierownikami okręgowych zespołów nadzoru pedagogicznego

2011-02-15

W dniu 15 lutego 2011 roku odbyła się   Narada Nadzorcza kierownictwa departamentu  z  dyrektorami  zakładów  poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz kierownikami okręgowych zespołów  nadzoru pedagogicznego.

 
Spotkanie otworzył i poprowadził Pan Dariusz Cieślik - p.o. Naczelnika Wydziału
Wykonania   Orzeczeń   Rodzinnych   i   Nieletnich , który   powitał   przybyłych   gości:  -  Pana Stanisława Chmielewskiego  -  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,  - Panią Monikę Lewoc - Zastępcę Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń· i Probacji, -  Panią Annę Burczenik - Naczelnika Wydziału Resortu i Limitów Zatrudnienia,  -  Panią  Jagodę  Szyszko - Głównego Specjalistę w Departamencie Budżetu, Kierowników Okręgowych Zespołów Nadzoru Pedagogicznego, Wizytatorów MS  oraz Dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
 
Pan Naczelnik przedstawił zebranym nowego sędziego Wydziału  Wykonania Orzeczeń i Probacji –Panią Justynę Szczepkowską oraz nowego dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Pobiedziskach – Pana Artura Ostatkiewicza. Wręczył także podziękowanie za dotychczasową pracę na stanowisku kierownika OZNP w Poznaniu – Panu Przemysławowi Frąckowiakowi, który obecnie zajmuje stanowisko wicedyrektora
zakładu poprawczego w Poznaniu. Pan Naczelnik wspomniał również o zmarłej w ubiegłym roku Pani Mariannie Niedzieli, która przez wiele lat była kierownikiem OZNP przy Sądzie Okręgowym w  Warszawie oraz zmarłej w lutym br. Pani Małgorzacie Ziołek– Mielnik – wieloletnim  wizytatorze OZNP przy Sądzie Okręgowym w  Poznaniu.
W pierwszej części Narady miało miejsce wystąpienie Sekretarza Stanu Pana Stanisława Chmielewskiego.
Następnie przez przedstawicieli Departamentu Budżetu został przedstawiony budżet dla zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
 
Zadania na rok 2011 w ramach POKL oraz inne sprawy organizacyjne omówiła Pani Monika Lewoc - Zastępca Dyrektora DWOiP.
 
Wydarzenia Nadzwyczajne – statystyczne ujęcie tematu w 2010 r. oraz kierunki działań ograniczających występowanie wymienionych wydarzeń zostały przedstawione przez Pana Dariusza Cieślika – p.o. Naczelnika Wydziału Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich w DWOiP. Poza tym Pan sędzia omówił działania  podejmowane w ramach Programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”
na rok 2011 - plany dot. imprez i odwiedzania placówek przez sportowców. Przedstawił również problematykę anonimowych skarg: rozporządzenieRady Ministróww sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,  stanowisko DWOiP odnośnie anonimowych skarg.
 
Kierunki nadzorów na rok 2011 zaprezentowała Pani Główny Wizytator – Monika Tchórzewska – Drewniak natomiast Pani Główny Wizytator – Małgorzata Olszówka przedstawiła problematykę usamodzielniania się wychowanków: - stan obecny - główne kierunki pomocy - pozytywne praktyki ZP.
 
Główny specjalista w Wydziale III DWOiP Iwona Różańska – Kozieł poinformowała
o rozpoczęciu działalności zakładki na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dot. zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
 
Przy okazji omawianych na Naradzie tematów swoje stanowiska przedstawiali również niektórzy Dyrektorzy placówek
 
Pani Monika Lewoc posumowała i zakończyła naradę.
 
 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 29.05.2012 13:27 | Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2012 14:31