Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wykazy tytułów aktów prawnych

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2016 r.

2016-03-09
Na podstawie art. 29b ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań na egzaminy konkursowy i komorniczy podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2016 r.:
1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
2. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
4. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
6. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
7. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
9. ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
11. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
12. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
13. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
14. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
15. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
16. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
17. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
18. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
19. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
20. ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów,
21. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
22. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
23. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
24. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
25. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
26. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
27. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
28. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych,
29. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
30. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
31. ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
32. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
33. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
34. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
35. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
36. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
37. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
38. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
39. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
40. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
41. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
42. ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
43. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
44. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
45. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,
46. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
47. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
48. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
49. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
50. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,
51. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
52. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
53. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,
54. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Justyna Chudek | Edytor: Justyna Chudek
Data wytworzenia: 09.03.2016 | Data dodania: 09.03.2016 14:33 | Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2016 14:35