Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wykaz tytułów aktów prawnych i literatury

Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję syndyka w roku 2015

2014-12-31
 1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 5. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 6. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 7. ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych,
 8. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 9. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
 10. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 11. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 12. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 13. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 14. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 15. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 16. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 17. ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach,
 18. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 19. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 20. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 21. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 22. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
 23. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
 24. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
 25. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,
 26. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 27. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego,
 28. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,
 29. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 30. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 31. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 32. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,
 33. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 34. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 35. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 36. rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego,
 37. ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 38. ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka,
 39. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy,
 40. ustawa z 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 41. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 42. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 43. ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 44. J. Beksiak, Ekonomia – kurs podstawowy, C. H. Beck, Wydanie 2, Warszawa 2014,
 45. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, z wyłączeniem rozdziałów: 4, 5, 6, 15, 17, 18, 21, 22,
 46. Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw (red. L. Dorozik), PWE. Warszawa 2006, rozdziały: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13,
 47. E. Nowak, Rachunkowość – kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2011, rozdziały: 1, 2, 3, 13, 15, 16,
 48. M. Sierpińska, T. Jachna Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007 r.
 49. Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, pod red. M. Panfila, A. Szablewskiego, wyd. Poltext, Warszawa 2011, rozdziały: 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Stebelski Jarosław | Edytor: Jarosław Stebelski
Data wytworzenia: 31.12.2014 | Data dodania: 31.12.2014 12:27 | Data ostatniej modyfikacji: 05.11.2015 14:19