Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Zadania egzaminacyjne

Zestaw pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin radcowski, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r.

2013-03-25

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test i zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z części od drugiej do piątej egzaminu radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 19-22 marca 2013 r.

 

Pytania i zadania na egzamin radcowski oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:
1.   radca prawny Sławomir Bartnik
2.   radca prawny dr Tomasz Brzezicki
3.   sędzia Jarosław Matras
4.   radca prawny Zbigniew Pawlak
5.   sędzia dr Ewa Stefańska
6.   radca prawny Marek Suchecki
7.   sędzia Barbara Trębska
8.   sędzia Zygmunt Zgierski
 
Powołani w skład zespołu sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości. Radcowie prawni zostali oddelegowani przez Krajową Radę Radców Prawnych.
 
Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. Nr 70, poz. 606, z późn. zm.), opis istotnych zagadnień stanowi wskazanie istotnych zagadnień, których ocena przez zdającego powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.
 
Podkreślenia wymaga, że ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest wyłącznie przez egzaminatorów i wyłącznie w oparciu o kryteria zawarte art. 365 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późń. zm.). Kryteria te stanowią: zachowanie wymogów formalnych, właściwość zastosowanych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje.
 
Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie. Opis ten stanowi jedynie wzór poprawnego rozwiązania zadania, zawierający standardowe oczekiwania fachowości profesjonalnego pełnomocnika. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego, standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 225/11).

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Anna Kuźniewska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 12.06.2015 | Data dodania: 25.03.2013 11:56 | Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2015 11:52