Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Zadania egzaminacyjne

Zestaw pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin adwokacki, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r.

2013-03-25

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test i zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego, przeprowadzonego w dniach 19-22 marca 2013 r.

 
Pytania i zadania na egzamin adwokacki oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:
1.   adwokat Małgorzata Gruszecka
2.   sędzia dr Jolanta Grzegorczyk
3.   sędzia Henryk Komisarski
4.   adwokat Sławomir Krześ
5.   sędzia dr Wojciech Stachurski
6.   sędzia Jan Szachułowicz
7.   adwokat dr Agnieszka Zemke – Górecka
8.   adwokat Jerzy Zięba
 
Powołani w skład zespołów sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości. Adwokaci zostali oddelegowani przez Naczelną Radę Adwokacką.
 
Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. Nr 70, poz. 605, z późn. zm.) opis istotnych zagadnień stanowi wskazanie istotnych zagadnień, których ocena przez zdającego powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.
 
Podkreślenia wymaga, że ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest wyłącznie przez egzaminatorów i wyłącznie w oparciu o kryteria zawarte w art. 78e ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z  2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.). Kryteria te stanowią: zachowanie wymogów formalnych, właściwość zastosowanych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje.
 
Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie. Opis ten stanowi jedynie wzór poprawnego rozwiązania zadania, zawierający  standardowe oczekiwania fachowości profesjonalnego pełnomocnika. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego, standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie  instrument pomocniczy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 225/11).

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Emanuela Wójcik | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 12.06.2015 | Data dodania: 25.03.2013 12:13 | Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2015 11:53