Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Zadania egzaminacyjne

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin radcowski, który został przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

2014-03-24

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego na egzamin radcowski, przeprowadzony w dniach 19-21 marca 2014 r.

Zadania na egzamin radcowski oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:

  1. sędzia Jerzy Bess
  2. radca prawny Anna Gut
  3. radca prawny Danuta Marciniak-Chejde
  4. sędzia Jarosław Matras
  5. radca prawny Zbigniew Pawlak
  6. radca prawny Marek Suchecki
  7. sędzia Barbara Trębska
  8. sędzia Zygmunt Zgierski

Powołani w skład zespołu sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości, zaś radcowie prawni zostali oddelegowani przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), zespół sporządził zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski (Dz. U. poz. 1584), opis istotnych zagadnień stanowi wskazanie istotnych zagadnień, których ocena powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.

Podkreślenia wymaga, że ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest przez egzaminatorów, w oparciu o kryteria zawarte w art. 365 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, a więc kryterium zachowania wymogów formalnych, właściwości zastosowanych przepisów prawa i umiejętności ich interpretacji oraz poprawności zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje.

Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie. Opis ten stanowi jedynie wzór poprawnego rozwiązania zadania, zawierający standardowe oczekiwania fachowości profesjonalnego pełnomocnika. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 225/11).

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Anna Kuźniewska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 24.03.2014 | Data dodania: 24.03.2014 11:58 | Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2015 12:02