Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Zadania egzaminacyjne

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin adwokacki, który został przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

2014-03-24

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego na egzamin adwokacki, przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

Zadania na egzamin adwokacki oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:

  1. sędzia dr Jolanta Grzegorczyk
  2. adwokat Andrzej Jemielita
  3. sędzia Henryk Komisarski
  4. adwokat Krzysztof Kukuryk
  5. sędzia dr Wojciech Stachurski
  6. sędzia Jan Szachułowicz
  7. adwokat dr Agnieszka Zemke-Górecka
  8. adwokat Jerzy Zięba

Powołani w skład zespołu sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości, zaś adwokaci zostali oddelegowani przez Naczelną Radę Adwokacką.

Zgodnie z art. 77a ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), zespół sporządził zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki (Dz. U. poz. 1583), opis istotnych zagadnień stanowi wskazanie istotnych zagadnień, których ocena powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.

Podkreślenia wymaga, że ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest przez egzaminatorów, w oparciu o kryteria zawarte w art. 78e ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, a więc kryterium zachowania wymogów formalnych, zastosowania właściwych przepisów prawa i umiejętności ich interpretacji oraz poprawności zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje.

Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie – Prawo o adwokaturze. Opis ten stanowi jedynie wzór poprawnego rozwiązania zadania, zawierający standardowe oczekiwania fachowości profesjonalnego pełnomocnika. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego, standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 225/11).

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Emanuela Wójcik | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 24.03.2014 | Data dodania: 24.03.2014 12:06 | Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2015 12:03