Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Zadania egzaminacyjne

Zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r.

2014-09-08

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r.

Zadania na egzamin notarialny oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:

  1. sędzia Krzysztof Józefowicz
  2. sędzia dr Stefan Babiarz
  3. sędzia Joanna Ćwik –Bielińska
  4. sędzia Wojciech Łukowski
  5. notariusz Adam Bieranowski
  6. notariusz Wiktor Bołdok
  7. notariusz Dorota Kuzebska

Powołani w skład zespołu sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości. Notariusze zostali oddelegowani przez Krajową Radę Notarialną.

Ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest przez egzaminatorów powołanych do 10 komisji egzaminacyjnych wyłącznie w oparciu o kryteria zawarte w art. 74e § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 oraz 993). Kryteria te stanowią: zachowanie wymogów formalnych, właściwość zastosowanych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu.

Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie. Opis ten stanowi jedynie wzór poprawnego rozwiązania zadania. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego, standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy. Opisowi temu nie został przyznany przez ustawodawcę żaden walor normatywny (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 225/11 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 335/11).

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Karolina Madejak | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 08.09.2014 | Data dodania: 08.09.2014 13:47 | Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2015 12:04