Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Zadania egzaminacyjne

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin adwokacki, który został przeprowadzony w dniach 15 – 18 marca 2016 r.

2016-03-21

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki na egzamin adwokacki, przeprowadzony w dniach 15 – 18 marca 2016 r.

Zadania na egzamin adwokacki oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:

  1. adwokat Anisa Gnacikowska
  2. sędzia dr Jolanta Grzegorczyk
  3. sędzia Henryk Komisarski
  4. adwokat Ewa Krasowska
  5. adwokat Sławomir Krześ
  6. sędzia dr Wojciech Stachurski
  7. adwokat Janusz Steć
  8. sędzia Jan Szachułowicz
Powołani w skład zespołu sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości, zaś adwokaci zostali oddelegowani przez Naczelną Radę Adwokacką.

Zgodnie z art. 77a ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.), zespół sporządził zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Stosownie do treści § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki (Dz. U. z 2016 r. poz. 90), opis istotnych zagadnień stanowi wskazanie istotnych zagadnień, których ocena powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.

Ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest przez egzaminatorów, w oparciu o kryteria zawarte w art. 78e ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, a więc kryterium zachowania wymogów formalnych, zastosowania właściwych przepisów prawa i umiejętności ich interpretacji oraz poprawności zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje, a w odniesieniu do zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - z uwzględnieniem interesu publicznego.

Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie – Prawo o adwokaturze. Opis ten stanowi jedynie wzór poprawnego rozwiązania zadania, zawierający standardowe oczekiwania fachowości profesjonalnego pełnomocnika. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego, standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy (por. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 225/11 i z dnia 25 listopada 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 1217/13).

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Agata Łoboda | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 21.03.2016 | Data dodania: 21.03.2016 16:04 | Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2016 16:26