Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Zadania egzaminacyjne

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin radcowski, który został przeprowadzony w dniach 15 – 18 marca 2016 r.

2016-03-21

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki na egzamin radcowski, przeprowadzony w dniach 15 -18 marca 2016 r.

Zadania na egzamin radcowski oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:

  1. radca prawny Wojciech Bujko
  2. sędzia Arkadiusz Despot-Mładanowicz
  3. radca prawny Helena Dobrosz
  4. sędzia Henryk Komisarski
  5. radca prawny dr Patrycja Kozłowska-Kalisz
  6. sędzia dr hab. Małgorzata Manowska
  7. sędzia dr Władysław Pawlak
  8. radca prawny Magdalena Śniegula

Powołani w skład zespołu sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości, zaś radcowie prawni zostali oddelegowani przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233), zespół sporządził zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Stosownie do treści § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski (Dz. U. z 2016 r. poz. 95), opis istotnych zagadnień stanowi wskazanie istotnych zagadnień, których ocena powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.

Ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest przez egzaminatorów, w oparciu o kryteria zawarte w art. 365 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, a więc kryterium zachowania wymogów formalnych, właściwości zastosowanych przepisów prawa i umiejętności ich interpretacji oraz poprawności zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje, a w odniesieniu do zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - z uwzględnieniem interesu publicznego.

Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie. Opis ten stanowi jedynie wzór poprawnego rozwiązania zadania, zawierający standardowe oczekiwania fachowości profesjonalnego pełnomocnika. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy (por. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 225/11 i z dnia 25 listopada 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 1217/13).

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Emanuela Wójcik | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 21.03.2016 | Data dodania: 21.03.2016 16:12 | Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2016 16:28