Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Informacja ws. wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego zajmującego się jedną ze spraw karnych prezesa spółki Amber Gold

2012-08-21
Ministerstwo Sprawiedliwości

Informujemy, że dzisiaj tj. 21 sierpnia 2012 r. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku złożył do zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku wniosek o podjęcie czynności dyscyplinarnych w stosunku do jednego z sędziów Sądu Rejonowego w Malborku. Jest to efekt przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, w którym ustalono rażącą przewlekłość postępowania wykonawczego w sprawie skazanego Marcina P. (II K455/05).

 

Minister Sprawiedliwości już 10 sierpnia 2012 r. zwrócił się do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku o niezwłoczne przedstawienie wyników wewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną sądów na obszarze okręgu gdańskiego w sprawach karnych dotyczących obecnego prezesa spółki Amber Gold.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku w dn. 13 sierpnia 2012 r. poinformował Ministra Sprawiedliwości, że zlecił sędziom wizytatorom ds. penitencjarnych  przeprowadzenie doraźnych lustracji w celu zbadania prawidłowości biegu postępowań wykonawczych toczących się w sprawach dotyczących prezesa spółki Amber Gold, w szczególności pod względem terminowości podejmowania w tych sprawach czynności wykonawczych - począwszy od daty prawomocności wyroku, rzetelności i prawidłowości sprawowanych dozorów oraz właściwej w okresie próby kontroli organów wykonawczych nad wywiązywaniem się przez skazanych z nałożonych nań wyrokami obowiązków.

 

Jednocześnie w komunikacie z dn. 14 sierpnia informowaliśmy, że pojawia się  wątpliwość dotycząca ewentualnej przewlekłości na etapie jednego z prowadzonych postepowań wykonawczych, polegającej na braku działań sądu i kuratorskiej służby sądowej.

 

Należy jednak zaznaczyć, że  zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych,  to Prezes Sądu Okręgowego - jako organ sprawujący wewnętrzny nadzór nad działalnością administracyjną sądów – jest zobligowany do podjęcia decyzji odnośnie odpowiedzialności służbowej, w tym także dyscyplinarnej poszczególnych osób - które swoim zawinionym działaniem mogły doprowadzić do nieprawidłowości w zakresie postępowań wykonawczych.

 

Zastrzeżenia Ministra Sprawiedliwości budziła również prawidłowość i rzetelność dozoru w ww. sprawach, sprawowanego przez kuratorską służbę sądową np. w zakresie weryfikacji wykonania przez skazanego obowiązku naprawienia szkody orzeczonego w dwóch wyrokach skazujących. Dlatego 16 sierpnia br. Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło do Prokuratora Okręgowego w Gdańsku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z kuratorów sądowych, polegającego na podaniu niezgodnych z prawdą informacji na temat wykonania przez skazanego obowiązku naprawienia szkody, co stanowi poświadczenie przez funkcjonariusza publicznego nieprawdy.

 

Jednocześnie informujemy, że wciąż trwa kontrola pozostałych akt dotyczących spraw z udziałem spółki Amber Gold.

 

Patrycja Loose

Rzecznik Prasowy

Ministra Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 21.08.2012 17:48 | Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2012 17:49