Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Oświadczenie

2015-03-04
sprostowanie_gazety

W związku z artykułem red. Wojciecha Cieśli, zamieszczonym na stronie internetowej tygodnika „Newsweek” pt. „WIĘŹNIOWIE W PRACY I KŁOPOT MINISTRA GRABARCZYKA”, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

W dniach 10-13 października oraz 23-25 października 2013 r. skazani zostali skierowani do nieodpłatnej pracy przy porządkowaniu terenów przyległych do obwodnicy Żyrardowa. W dniach 10-13 października 2013 r. prace te wykonywali skazani w grupach od 16 do 20 osób. W dniach 23-25 października 2013 r., były to grupy od 8 do 9 skazanych. Ogółem do pracy zostało skierowanych 20 osadzonych z Zakładu Karnego w Łowiczu oraz 31 osadzonych z Zakładu Karnego w Garbalinie.

Po otrzymaniu w lipcu 2014 r. informacji o możliwych nieprawidłowościach  dotyczących zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Garbalinie i Zakładu Karnego w Łowiczu, Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości zwrócił się do Dyrektora Generalnego SW o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Z informacji przesłanych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wynika, że wydał on polecenie przeprowadzenia kontroli zagadnień z tym związanych. Na skutek stwierdzonych w kontrolach nieprawidłowości Dyrektor Generalny Służby Więziennej 20 sierpnia2014 r. podjął decyzję o wszczęciu wobec obydwu dyrektorów postępowań dyscyplinarnych. Postępowania te zostały umorzone ze względu na to, iż minęło już określone w Ustawie o Służbie Więziennej 90 dni od dnia powzięcia przez przełożonego dyscyplinarnego wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego.

Jednocześnie, w związku z informacjami o nieprawidłowościach przy nieodpłatnym zatrudnianiu skazanych przy budowie obwodnicy Żyrardowa Ministerstwo Sprawiedliwości (już w trakcie sprawowania urzędu przez Ministra Cezarego Grabarczyka) poleciło Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej przygotowanie kompleksowej informacji o nieodpłatnym zatrudnianiu osadzonych na rzecz samorządu terytorialnego lub innych zewnętrznych podmiotów ze wszystkich jednostek penitencjarnych w kraju, za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

Minister Sprawiedliwości polecił także, aby zagadnienie dotyczące prawidłowości nieodpłatnego zatrudniania osadzonych w jednostkach penitencjarnych było uwzględnione w planowanych przez Służbę Więzienną w 2015 r. kontrolach. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż podejmowane działania nadzorcze skutkowały wystąpieniem w roku bieżącym przez dyrektorów Zakładów Karnych w Łowiczu i Garbalinie do firmy Bogl a Krysl Polska Sp. z o.o., która faktycznie skorzystała z pracy skazanych, z wezwaniem do zapłaty. Niezależnie od podjętych kroków w celu uzyskania zapłaty, skazanym faktycznie wykonującym prace porządkowe przy obwodnicy Żyrardowa, wypłacono należne wynagrodzenie. Nadzór nad czynnościami związanymi z roszczeniem regresowym Skarbu Państwa w stosunku do firmy Bogl a Krysl Polska Sp. z o.o. sprawuje Biuro Prawne Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Jednocześnie, Dyrektor Generalny Służby Więziennej – na polecenie Ministra Sprawiedliwości – powołał zespół do oceny standardów i procedur związanych z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności, którego zadaniem jest m.in. wyjaśnienie okoliczności związanych z nadzorem nad pracą osób pozbawionych wolności realizowanych przez Dyrektorów Okręgowych SW oraz kierowników właściwych komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, ocena trybu postępowania właściwych organów.

Ponadto, Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, zgodnie z właściwością, Prokuraturze Generalnej materiały w zakresie zarzutów podnoszonych wobec funkcjonariuszy Służby Więziennej, pracowników samorządu terytorialnego oraz firmy Bogl a Krysl, w związku z pracą osadzonych przy obwodnicy Żyrardowa, celem rozważenia zbadania tych zarzutów pod kątem zrealizowania znamion czynów zabronionych, a także naruszenia praw osób osadzonych z Zakładów Karnych w Łowiczu i Garbalinie, pracujących przy obwodnicy Żyrardowa.

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało również Prokuraturze Okręgowej w Warszawie kopie dokumentów wpływających, które dotyczyły tej sprawy oraz kopie korespondencji z organami Służby Więziennej, a także udzielanych odpowiedzi w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym.

Mając na uwadze wszystkie w/w okoliczności, należy stanowczo zaprzeczyć tezie, iż – jakoby – Minister Sprawiedliwości nie podejmował jakichkolwiek działań zmierzających do pełnego wyjaśnienia przedmiotowej sprawy.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 04.03.2015 | Data dodania: 04.03.2015 13:09 | Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2015 16:06