Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Informacja

2015-03-06
MS

W związku z niepełną informacją zamieszczoną na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa, poniżej przedstawiamy zdanie odrębne członków Krajowej Rady Sądownictwa do stanowiska z dnia 5 marca 2015 r.:

„W związku z podjęciem przez Krajową Radę Sądownictwa uchwały dotyczącej rozwiązań zawartych w art. 1 pkt 39 uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, zgłaszamy zdanie odrębne.

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa wobec uchwalonej ustawy jest błędne.

Podejmując uchwałę nie uwzględniono systemowego ujęcia uprawnień, zadań i obowiązków wykonywanych przez Ministra Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, zaś organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Zgodnie z art. 10 ust. 1 Konstytucji ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

Minister Sprawiedliwości w ramach swoich konstytucyjnych uprawień sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów obejmujący analizę i ocenę prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego.

W ramach zewnętrznego nadzoru, zgodnie z nowym brzmieniem art. 37g § 1 pkt 3 Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister kontroluje wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych oraz wydaje stosowne zarządzenia, a ponadto może żądać od prezesa sądu apelacyjnego przedstawienia, we wskazanym terminie, informacji lub dokumentów dotyczących wykonywania obowiązków nadzorczych, a gdy jest to konieczne do weryfikacji czynności podejmowanych w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego – także żądać przesłania akt spraw sądowych.

Tym samym dostęp Ministra Sprawiedliwości do informacji, dokumentów i akt sadowych następuje tylko i wyłącznie na wyraźnie żądanie Ministra Sprawiedliwości i tylko za pośrednictwem i na podstawie zarządzenia prezesa właściwego sądu oraz tylko w zakresie wskazanym w ustawie.

Dostęp do centralnych systemów teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe lub sądy następuje jedynie w trybie określonym w przepisach 37g i 37f usp.

W świetle Konstytucji RP i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) prawo do przetwarzania danych osobowych musi być uregulowane w przepisach rangi ustawowej.

Wymóg ten został zrealizowany w nowym brzmieniu art. 175a usp.

Uprawnienie Ministra do przetwarzania danych w zakresie nadzoru zewnętrznego i kompetencji dyscyplinarnych zostało uregulowane w § 3 art. 175a usp, który stanowi, że:

„Minister Sprawiedliwości, w ramach sprawowanego przez siebie nadzoru zewnętrznego nad sądami oraz w związku z uprawnieniem, o którym mowa w art. 114 § 1, może zbierać i wykorzystywać niezbędne informacje zawierające dane osobowe, oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) także bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. Dane, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, mogą być zbierane i przetwarzane przez Ministra Sprawiedliwości wyłącznie, gdy jest to niezbędne ze względu na zakres lub charakter prowadzonego postępowania lub przeprowadzanych czynności.”

Przepis ten nie kreuje upoważnienia Ministra Sprawiedliwości do samodzielnego i dowolnego wglądu do systemów teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe i akt sądowych.

Również dostęp do systemów teleinformatycznych określony w art. 175a § 5 usp nie kreuje upoważnienia do wglądu i przetwarzania informacji i danych zawartych w tych systemach. Uprawnienie to zostało uregulowane w § 3 tego przepisu. Artykuł 175a § 5 usp umożliwia dostęp w celu wykonywania zadań z zakresu informatyzacji sądów polegających na projektowaniu, wdrażaniu, eksploatacji, integracji, rozwoju i udostępnianiu systemów teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe lub sądy, zabezpieczaniu danych osobowych przetwarzanych w tych systemach, koordynowaniu tych działań oraz zapewnieniu możliwości wymiany danych pomiędzy tymi systemami.

Tym samym przepisy działu IVa ,,Przetwarzanie danych osobowych oraz informatyzacja sądów” nie zagrażają konstytucyjnym prawom prywatności, autonomii jednostek, trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Również pozostałe przepisy działu IVa służą usprawnieniu pracy sądów i nie stwarzają zagrożenia dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

 
 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 06.03.2015 | Data dodania: 06.03.2015 12:38 | Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2015 13:02