Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Egzamin notarialny 8-10 września 2015 r.

2015-09-07
MS

W dniach 8-10 września 2015 r. zostanie przeprowadzony egzamin notarialny.  

Do egzaminu przystąpi łącznie około 460 zdających, w tym ok. 370 osób, które odbyły aplikację notarialną oraz ok. 90 osób uprawnionych z innych tytułów, niż odbycie aplikacji notarialnej.

Egzamin przeprowadzony będzie przez 10 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W Krakowie, Poznaniu i Warszawie,
z uwagi na dużą liczbę zdających, powołano komisje dodatkowe. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 7 osób - 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną
i 1 pracownik naukowy na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

W bieżącym roku po raz pierwszy egzamin notarialny przeprowadzany będzie w zmienionej formule wprowadzonej ustawą deregulacyjną, która przewiduje wydłużenie egzaminu do trzech dni oraz zastąpienie zadania polegającego na sporządzeniu opinii prawnej zadaniem polegającym na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Każdego dnia zdający będą rozwiązywać jedno zadanie z danej części egzaminu: w dniach 8 i 9 września 2015 r. - zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, natomiast w dniu 10 września 2015 r. - zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zdających – przygotowane zostały przez zespół, powołany przez Ministra Sprawiedliwości, w skład którego weszli przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele delegowani przez Krajową Radę Notarialną.

Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa po 6 godzin.

W przypadku zdających będących osobami niepełnosprawnymi, czas trwania egzaminu notarialnego może zostać wydłużony o połowę.

W tym roku po raz pierwszy wprowadzono możliwość wydłużenia czasu trwania egzaminu notarialnego dla zdających karmiących dziecko piersią. Zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdej części egzaminu notarialnego, a w przypadku zdającej karmiącej więcej niż jedno dziecko – prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danej części egzaminu notarialnego. Z informacji przekazanych przez przewodniczących komisji egzaminacyjnych wynika, że w skali całego kraju kilka zdających zamierza skorzystać z tego uprawnienia.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Kappel Artur | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 07.09.2015 | Data dodania: 07.09.2015 12:47 | Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2015 16:42