Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Egzamin adwokacki i radcowski

2016-03-21
Zawodowe egzaminy prawnicze - adwokacki i radcowski.

W dniach 15 – 18 marca 2016 r.na terenie całego kraju zostały przeprowadzone zawodowe egzaminy prawnicze - adwokacki i radcowski.

Zdający rozwiązywali zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego i zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Egzaminy z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego trwały po 6 godzin, a z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - po 8 godzin.

Zadania egzaminacyjne, jednakowe dla wszystkich zdających dany egzamin, zostały przygotowywane przez zespoły, powołane przez Ministra Sprawiedliwości, w skład których wchodzili przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele samorządów zawodowych, wskazani odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Radę Radców Prawnych.

W ocenie zespołów powołanych do przygotowania zadań egzaminacyjnych, prawidłowe rozwiązanie zadań polegało: w przypadku zadań z prawa karnego i cywilnego - na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta, w przypadku zadań z prawa gospodarczego: na egzaminie adwokackim - na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta, natomiast na egzaminie radcowskim - na sporządzeniu umowy w oparciu o opracowany stan faktyczny, w przypadku zadań z prawa administracyjnego - na sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta, zaś w przypadku zadań z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o opracowany na potrzeby egzaminu stan faktyczny.

Zawodowe egzaminy prawnicze przeprowadziły 83 komisje egzaminacyjne powołane przez Ministra Sprawiedliwości, w tym 34 komisje do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w 13 miastach, tj. po 1 komisji w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Toruniu i Szczecinie, po 2 komisje w Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu, 3 komisje w Krakowie, 4 komisje w Katowicach oraz 13 komisji w Warszawie.

Egzamin radcowski przeprowadziło 49 komisji z siedzibą w 19 miastach, tj. po 1 komisji w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Koszalinie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu i Zielonej Górze, po 2 komisje w Łodzi, Olsztynie, Opolu i Rzeszowie, po 3 komisje w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Wrocławiu, 4 komisje w Poznaniu, 5 komisji w Krakowie oraz 12 komisji w Warszawie.

Frekwencja na egzaminach była bardzo wysoka. Według nieoficjalnych danych, uzyskanych z poszczególnych komisji egzaminacyjnych do egzaminu, adwokackiego przystąpiło 2311 zdających, a do egzaminu radcowskiego - 3146 zdających, tj. około 99% spośród osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do tych egzaminów.

Z egzaminu adwokackiego nie wykluczono żadnego zdającego, zaś z egzaminu radcowskiego wykluczony został 1 zdający.

Oficjalne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu, w tym protokołów i odpisów uchwał.

Zdający mieli możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych - według własnego wyboru - pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego, przy czym zdecydowana większość zdających (ok. 99%) rozwiązywała zadania przy użyciu sprzętu komputerowego.

W razie zakłóceń w funkcjonowaniu aplikacji do zdawania zawodowych egzaminów prawniczych, zdający mogli korzystać z pomocy informatyków zapewniających wsparcie techniczne.

W czasie trwania egzaminów w Ministerstwie Sprawiedliwości telefoniczny dyżur pełnił informatyk, celem rozwiązania na bieżąco ewentualnych problemów z działaniem aplikacji.

Podczas egzaminów zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych zawierających systemy informacji prawnej.

W przypadku zdających, będących osobami niepełnosprawnymi (23 osoby), czas trwania każdej części egzaminu wydłużono o połowę, tj. odpowiednio do 9 i 12 godzin. W tym roku po raz pierwszy zdającym - matkom karmiącym dziecko piersią przyznano uprawnienie do dwóch półgodzinnych przerw w czasie każdego dnia egzaminu.
Z uprawnienia tego skorzystało 71 zdających.

Ogłoszenie wyników tegorocznego egzaminu adwokackiego i radcowskiego przez poszczególne komisje egzaminacyjne nastąpi w kwietniu 2016 r.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Agata Łoboda | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 21.03.2016 | Data dodania: 21.03.2016 15:56 | Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2016 16:12