Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Rząd przyjął projekt ustawy o komisji weryfikacyjnej i program modernizacji Służby Więziennej

2016-11-24
MS

Rada Ministrów na czwartkowym (24 listopada) posiedzeniu przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy powołującej Komisję do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Rząd zaakceptował także Program modernizacji Służby Więziennej.

Komisja, w myśl projektu, będzie nadzwyczajnym organem administracji publicznej. Stanie na straży interesu publicznego wobec procederu wyłudzania nieruchomości w Warszawie. Nieprawidłowości, do jakich doszło w Warszawie przy reprywatyzacji kamienic, wymagają bowiem podjęcia działań nadzwyczajnych.

Jawność i przejrzystość

Nad pracami Komisji w sposób pośredni będą czuwać wszystkie ugrupowania polityczne mające swoich reprezentantów w Sejmie. Bowiem to Sejm będzie wybierać jej ośmiu członków. Przewodniczącego Komisji powoła Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości składany w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pełną transparentność działań Komisji zapewnią jej jawne posiedzenia. Podejmowane przez Komisję decyzje będą opiniowane przez Społeczną Radę składającą się z 9 osób powoływanych spośród organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i organizacji wspierających lokatorów.

Komisja będzie zobowiązana sprawdzić decyzje reprywatyzacyjne dotyczące warszawskich nieruchomości. Ustali, które z decyzji mogły zapaść z naruszeniem prawa, a następnie przeprowadzi wobec nich pełne postępowanie rozpoznawcze – z analizą dokumentów i przesłuchaniami świadków włącznie.

Rodzaje decyzji

Na czas postępowania Komisja będzie mogła wpisać w księgę wieczystą nieruchomości ostrzeżenie o prowadzeniu takiego postępowania oraz zakazu jej sprzedaży. Po przeprowadzeniu postępowania rozpoznawczego Komisja będzie mogła wydać jedną z decyzji:

 • utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną;
 • uchylić decyzję reprywatyzacyjną w całości lub części i orzec co do istoty sprawy; 
 • uchylić decyzję reprywatyzacyjną w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który wydał ostateczną decyzję reprywatyzacyjną, jeżeli decyzja ta została wydana z naruszeniem prawa, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie;
 • w razie, gdy decyzja reprywatyzacyjna wywołała nieodwracalne skutki prawne, stwierdzić wydanie tej decyzji z naruszeniem prawa i wskazać okoliczności, z powodu których nie można jej uchylić;
 • umorzyć postępowanie rozpoznawcze.

Stwierdzając wydanie z naruszeniem prawa decyzji reprywatyzacyjnej, która wywołała nieodwracalne skutki prawne, co uniemożliwia jej uchylenie, Komisja będzie nakładała obowiązek zwrotu równowartości nienależnego świadczenia.

Modernizacja więziennictwa

Rada Ministrów zaakceptowała również przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020.

- Jestem wyjątkowo dumny z tego, że udało się przeforsować ten projekt. To pierwsza ustawa modernizacyjna dla Służby Więziennej po 1989 roku. Wszystkie służby miały swoje plany modernizacyjne, tylko Służba Więzienna takiego nie posiadała. To będzie zmiana naprawdę o charakterze systemowym – podkreślił wiceminister Patryk Jaki, który nadzorował w Ministerstwie Sprawiedliwości prace nad projektem.

Najważniejsze bezpieczeństwo

Program ma poprawić bezpieczeństwo zakładów karnych i aresztów śledczych przez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Zakłada również poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i wykonywania obowiązków przez cywilnych pracowników więziennictwa. Chodzi też o powstrzymanie postępującego zużywania się obiektów służących więziennictwu. Wszystkie te cele mają zostać osiągnięte przez:

 • zakup uzbrojenia;
 • zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego;
 • zakup i modernizację urządzeń ochronnych oraz sprzętu ratowniczo-pożarniczego;
 • zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków;
 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego;
 • poprawę stanu technicznego budynków;
 • wymianę taboru samochodowego;
 • unowocześnienie systemów informatycznych i łączności;
 • poprawę stanu placówek leczniczych dla osób pozbawionych wolności;
 • wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy  i pracowników; cywilnych.

Skuteczność działań

Realizacja Programu stworzy warunki do prawidłowego wykonywania przez Służbę Więzienną jej ustawowych zadań. Istotnie poprawi skuteczność jej działań, co w konsekwencji wpłynie na wzrost bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Rząd przyjął też projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej, który precyzuje zadania Służby Więziennej związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Prokuraturze Krajowej.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Wydział Komunikacji | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 24.11.2016 | Data dodania: 24.11.2016 16:00 | Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2016 19:24