Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG) jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO) i ma na celu wspieranie szeroko pojętej innowacyjności rozumianej jako wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej.

Na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 przeznaczonych zostało ponad 9,7 mld euro, w tym ze środków Unii Europejskiej 8,3 mld euro (cała kwota z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

W ramach 7 osi priorytetowej PO  IG Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji, której celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców, Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje obecnie jeden projekt, dwa projekty zostały zakończone.

Pierwszy z projektów Ministerstwa Sprawiedliwości pn. „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych” znajduje się w ostatniej fazie realizacji.

Jego wartość wynosi 191 974 155,00 PLN, w tym w tym wysokość dofinansowania – 160 759 852,38 PLN i wkład własny – 31 214 301,62 PLN. Okres realizacji projektu: 09.09.2010 r.- 30.09.2015 r.

Podstawy prawne uruchomienia projektu

Ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 108, poz. 684), która weszła w życie dnia 1 lipca 2010 r., została wprowadzona nowa postać protokołu z przebiegu rozprawy sądowej w sprawach cywilnych - protokół elektroniczny. Następnie ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1296, weszła w życie dnia 27 paź­dziernika 2014 r. oraz 27 marca 2015 r.) znowelizowano przepisy dotyczące nagrywania rozpraw sądowych oraz wprowadzono tzw. ustne uzasadnienie orzeczenia sądowego w sprawach, które były protokołowane elektronicznie. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebie­gu posiedzenia jawnego (Dz. U. Nr 175 poz. 1046, weszło w ży­cie dnia 1 października 2011 r.) szczegółowo reguluje kwestie związane ze sporządzaniem protokołu elektronicznego w spra­wach cywilnych.
 
Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks po­stępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 679, weszła w życie dnia 9 listopada 2014 r.) protokół elektroniczny wprowadzono również w sprawach o wykroczenia. Nowelizację uzupełniają dwa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r.: w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu (Dz. U. z 2014 r., poz. 1548) oraz w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postę­powaniu w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1549).


Cele wdrożenia protokołu elektronicznego:

 • zwiększenie przejrzystości postępowań sądowych poprzez utrwa­lanie własnych sformułowań uczestników postępowania, niewy­stylizowanych przez inną osobę, bez zniekształcania wypowiedzi;
 • umożliwienie skupienia się uczestników postępowania oraz składu orzekającego na przebiegu czynności bez zbędnych przerw koniecznych w celu formułowania i kontrolowania dyktowanego protokołu pisemnego
 • wprowadzenie należycie udokumentowanych akt sprawy umożli­wiających prawidłową ocenę przeprowadzonego postępowania;
 • usprawnienie postępowania sądowego przez zastosowanie nowo­czesnych technik zapisu przebiegu czynności sądowych;
 • zastąpienie tradycyjnej formy utrwalania czynności procesowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych
 • zwiększenie poziomu kultury na sali rozpraw
 • obniżenie kosztów postępowania sądowego dzięki umożliwieniu przeprowadzenia dowodu na odległość poprzez wideokonferencję
 • obniżenie kosztów postępowania sądowego poprzez udostępnia­nie protokołu elektronicznego za pomocą Portalu Informacyjnego, działającego przez 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 
Projekt przewiduje wdrożenie i uruchomienie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych w sądach powszechnych oraz przeszkolenie personelu technicznego.
 

Drugi z realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektów „Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych” został zakończony.

Jego wartość wynosiła 29 959 005,42 PLN, w tym kwota otrzymanego dofinansowania ze środków EFRR: 21 175 959,30 PLN, środki własne Ministerstwa: 8 783 046,12 PLN. Okres realizacji projektu: 01.07.2008 r. - 31.08.2011 r.

W ramach tego projektu zaplanowano objęcie systemem informatycznym Nowa Księga Wieczysta tych wszystkich wydziałów ksiąg wieczystych, które nie zostały zinformatyzowane we wcześniej zrealizowanych etapach informatyzacji rejestru ksiąg wieczystych.

Głównym celem projektu była poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rynku nieruchomości i podniesienie jakości życia społecznego poprzez zwiększenie dostępu osób fizycznych i prawnych do informatycznego rejestru ksiąg wieczystych, wynikające z objęcia nim ostatnich 104 wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych w Polsce.

Szczegółowymi celami merytorycznymi projektu były:

1. Dokończenie procesu informatyzacji wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych w Polsce i utworzenie przy nich ekspozytur Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

2. Objęcie procesem migracji, tzn. przenoszenia treści ksiąg wieczystych prowadzonych w postaci dotychczasowej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, ksiąg wieczystych znajdujących się we właściwości ostatnich 104 wydziałów ksiąg wieczystych.

3. Skrócenie czasu potrzebnego na udostępnienie stronom do wglądu oraz wydanie odpisów ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym.

4. Standaryzacja i usprawnienie procesu rozpoznawania spraw wieczystoksięgowych, co jest szczególnie istotne dla podmiotów działających na rynku nieruchomości oraz ponoszących dodatkowe koszty związane z zabezpieczeniem wierzytelności hipoteką.

5. Uproszczenie procedury wydawania odpisów ksiąg wieczystych.

6. Poprawa poziomu informatyzacji usług e-government.

7. Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.

Trzeci z realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektów pt „Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego” został formalnie zakończony.

Projekt realizowany był w okresie: wrzesień 2009 r.- wrzesień 2014 r.

Głównym celem projektu była poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i podniesienie jakości życia społecznego poprzez udostępnienie osobom fizycznym i prawnym usług elektronicznych.

Projekt przewidywał budowę platformy usług elektronicznych MS wraz z modernizacją systemu KRS, RZ. Produkcyjnie wdrożono:

w ramach etapu I i II:

 • nową wyszukiwarkę KRS umożliwiającą pobieranie przez Internet aktualnej informacji o podmiocie zrównanej mocą z odpisem aktualnym wydawanym przez CI KRS;
 • przeglądarkę Monitorów Sądowych i Gospodarczych aktualizowaną danymi codziennie oraz migrację z wersji papierowej do PDF egzemplarzy Monitorów Sądowych i Gospodarczych od 1996 r;
 • integrację rejestrów KRS i KRK umożliwiającą weryfikację w rejestrze KRK osób wpisywanych do KRS;


w ramach etapu III:

 • składanie uprawnionym podmiotom do KRK wniosków lub zapytań o osobę bądź podmiot zbiorowych przy pomocy elektronicznego formularza, opłaconego i podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym, kwalifikowanym certyfikatem lub zaufanym profilem e-PUAP oraz odbieranie drogą elektroniczną odpowiedzi z KRK.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Drygas Marlena | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 27.01.2014 | Data dodania: 12.10.2010 12:01 | Data modyfikacji: 23.06.2015 14:57