Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Projekt nr 1 - Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet I
Projekt nr 1 - Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana 4 sierpnia 2008 r.

Numer i nazwa Priorytetu: I. Zatrudnienie i integracja społeczna
Numer i nazwa Działania: 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej
Okres realizacji projektu: 2008-2014
Obszar realizacji projektu: Cała Polska

W ramach tego projektu planowana jest intensyfikacja działań związanych z organizacją przygotowania zawodowego i kursów zawodowych dla nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, poprzez modernizację warsztatów szkoleniowych oraz zapewnienie szerokiej i zróżnicowanej oferty kursowej w celu wyrównania dystansu zawodowego dzielącego wychowanków zakładów i schronisk od innych grup społecznych.

Organizowanie kształcenia zawodowego zakładach i schroniskach stanowi jedną z najskuteczniejszych form resocjalizacji nieletnich. Zdobycie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych w toku przygotowania zawodowego zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia po opuszczeniu zakładu lub schroniska, przyczynia się do aktywizacji zawodowej nieletnich oraz w konsekwencji zwiększa szanse na pełną integrację społeczną po opuszczeniu placówki. Niezbędnym warunkiem nabycia przez nieletnich kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia po opuszczeniu zakładów i schronisk jest zwiększenie i dywersyfikacja oferty zawodowej poprzez modernizację bazy szkoleniowo-dydaktycznej warsztatów szkolnych. Dlatego tez jednym z elementów projektu jest unowocześnienie istniejących warsztatów oraz stworzenie nowych stanowisk warsztatowych. Zwiększenie oferty szkoleniowej stworzy nieletnim możliwość wyboru rodzaju kształcenia zawodowego lub zdobycia kwalifikacji zawodowych nie tylko w odniesieniu do jednego zawodu.

Realizowane zadania:

 

Strona internetowa projektu: http://ms.gov.pl/pokl029/

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 12.10.2010 17:23 | Data modyfikacji: 22.08.2012 10:32