Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Projekt nr 2 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet I
Projekt nr 2 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana 4 sierpnia 2008 r.

Numer i nazwa Priorytetu: I. Zatrudnienie i integracja społeczna
Numer i nazwa Działania: 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej
Okres realizacji projektu: 2008-2014
Obszar realizacji projektu: Cała Polska

W ramach projektu planowane jest organizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń, w tym zawodowych, podejmowanie przez kluczowych pracowników zakładów i schronisk studiów uzupełniających lub podyplomowych, związanych z zakresem wykonywanych obowiązków oraz udział w tematycznych konferencjach i sympozjach. Doskonalenie zawodowe będzie odbywać się równolegle w różnych formach, uzależnionych od potrzeb poszczególnych kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów oraz schronisk dla nieletnich.

Zmieniające się realia życia codziennego oraz rozwój poszczególnych dziedzin nauki (oprócz technicznych także pedagogiczne, socjologiczne itp.) powodują, że kwalifikacje zawodowe kadry pedagogicznej i niepedagogicznej pozostającej w bezpośredniej, stałej styczności z nieletnimi wymagają ciągłego doskonalenia i uzupełniania. Dokonać się to może poprzez organizowanie specjalistycznych kursów, szkoleń, w tym szkoleń modułowych, doradztwa, studiów uzupełniających, studiów podyplomowych oraz wizyt studyjnych. Ponadto praca z nieletnimi umieszczonymi w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich wymaga wyższych niż przeciętne umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych. Wykorzystywanie najnowszych osiągnięć nauki do pracy z nieletnimi przyczyni się do osiągnięcia podstawowych celów pobytu nieletnich w zakładach i schroniskach – wychowania ich, wskazania właściwych wzorców zachowań, przygotowania do życia po opuszczeniu placówki (integracja zawodowa i społeczna), oraz zmniejszenia dystansu do innych grup społecznych. Odpowiednie przygotowanie kadry zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, tak pedagogicznej, jak i niepedagogicznej, stanowi niezbędny warunek sprostania wskazanym zadaniom.


Realizowane zadania:

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Marcin Marciniak | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 12.10.2010 17:25 | Data modyfikacji: 20.03.2013 12:14