Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Projekt nr 5 - Konferencja przedstawicieli zakładów dla nieletnich, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i partnerów społeczno-gospodarczych nt. przygotowania nieletnich do integracji zawodowej i społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet I
Projekt nr 5 - Konferencja przedstawicieli zakładów dla nieletnich, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i partnerów społeczno-gospodarczych nt. przygotowania nieletnich do integracji zawodowej i społecznej

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana 4 sierpnia 2008 r.

Numer i nazwa Priorytetu: I. Zatrudnienie i integracja społeczna
Numer i nazwa Działania: 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej
Okres realizacji projektu: 2009
Obszar realizacji projektu: Cała Polska

W ramach projektu planowana jest organizacja ogólnopolskiej konferencji poświęconej problematyce przygotowania osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dl nieletnich do integracji zawodowej i społecznej. W konferencji udział wezmą przedstawiciele urzędów pracy, instytucji pomocy społecznej, a także firm zajmujących się pośrednictwem pracy, organizacji wspierających inicjatywy związane z rozpoczynaniem prowadzenia działalności gospodarczej, przedstawiciele pracodawców. W zależności od zainteresowania wskazanych podmiotów taka formą współpracy, projekt będzie mógł być realizowany w latach następnych.

Osoby przebywające w zakładach poprawczych schroniskach dla nieletnich stanowią grupę docelową, której przygotowanie do integracji zawodowej i społecznej wymaga nie tylko wzmożonego wysiłku dydaktycznego i pedagogicznego pracowników tych placówek, lecz również bardzo intensywnej wymiany informacji między zakładami i schroniskami, a instytucjami rynku pracy, pomocy społecznej czy partnerami społeczno-gospodarczymi. Większa świadomość potrzeb i problemów tej grupy nieletnich oraz okazja do upowszechnienia informacji i wymiany doświadczeń dotyczących aktualnych wymogów rynku pracy czy najnowszych koncepcji wychowawczych i resocjalizacyjnych przyczyni się do większego zaangażowania wskazanych stron w działania aktywizacyjne oraz refleksji nad potrzebą wypracowania rozwiązań dostosowanych do potrzeb nieletnich przebywających w zakładach i schroniskach. Ponadto, organizacja konferencji pozwoli na wypracowanie modelu współpracy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz partnerami społeczno-gospodarczymi.

Realizowane zadania:

Strona internetowa projektu: http://ms.gov.pl/pokl033/

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 12.10.2010 17:27 | Data modyfikacji: 20.12.2010 10:24