Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Projekt nr 1 - Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Projekt nr 1 - Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 13 stycznia 2009 r.

Numer i nazwa Priorytetu: V. Dobre rządzenie

Numer i nazwa Działania: 5.3. Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej

Okres realizacji projektu: 2008-2014

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Projekt miał na celu zwiększenie efektywności działania wymiaru sprawiedliwości i zoptymalizowanie potencjału Ministerstwa Sprawiedliwości w celu właściwego wypełniania funkcji administracyjnych dla jednostek resortu sprawiedliwości.

Wsparciem Projektu objęte zostały jednostki instytucjonalne resortu sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa powszechnego.

Wyniki przeprowadzanych w ramach projektu diagnoz i analiz przyczyniły się do wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej sądownictwa powszechnego oraz usprawnienia funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości.

W efekcie podjętych działań nastąpiło zwiększenia dostępu do nowoczesnych rozwiązań zarządczych (m.in. zarządzanie strategiczne, zarządzanie kadrami, zarządzanie usługami IT, zarządzanie tożsamością, polityka bezpieczeństwa), przy czym wdrożenia wsparte zostały odpowiednimi szkoleniami (wsparciem szkoleniowym objęto łącznie 2 635 osób). Ponadto wprowadzono szereg usprawnień technologicznych i informatycznych, związanych z zarządzaniem zakupami w sądownictwie powszechnym, obiegiem dokumentów dla wybranych procesów kadrowych i finansowych w sądownictwie, a także wsparciem dla centralnych systemów informatycznych sądownictwa powszechnego.

Zadania zrealizowane:

  • Diagnoza struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego;
  • Analiza struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego;
  • Diagnoza stanu zarządzania w MS wg modelu EFQM (2003);
  • Wdrożenie reformy usprawniającej funkcjonowanie sądownictwa powszechnego (w rezultacie projektowych działań wdrożono Centralny System Zakupów dla sądownictwa powszechnego, wdrożono system MS-WF, tj. elektroniczny obieg dokumentów w sądach – workflow – dla wybranych procesów finansowych i kadrowych, udzielono wsparcia eksperckiego i serwisowego oraz dostarczono wymagane licencje na potrzeby wdrożenia platformy dostępu do informacji, analityki i statystyki, a także dostarczono licencje na potrzeby utrzymania i rozwoju centralnych systemów informatycznych sądownictwa powszechnego w obszarze zarządzanie usługami.
  • Wdrożenie rozwiązań dotyczących kompetencji kadry kierowniczej w MS (opracowano listę wymagań kompetencyjnych, metodyki, programy i materiały szkoleniowe dla kadry kierowniczej oraz rozwiązania dotyczące sposobu oceny kompetencji kierowniczych podczas oceny okresowej i podczas naboru, a także przeszkolono przedstawicieli kadry zarządzającej z zakresu skutecznej komunikacji, umiejętności współpracy oraz zarządzania personelem);
  • Opracowanie rozwiązań dot. zarządzania strategicznego, zarządzania przez cele, zarządzania procesami i zarządzania wiedzą w urzędzie (opracowano m.in. metodykę podejścia procesowego, architekturę procesów w MS, standardy realizacji procesów – kart i mapy dla wybranych  procesów, koncepcję i rozwiązania z zakresu zarządzania strategicznego, koncepcję i rozwiązania z zakresu zarządzania przez cele, a także koncepcję zarządzania wiedzą w urzędzie);
  • Wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi w MS (uruchomienie platformy „Opisy stanowisk i oceny okresowe”);
  • Opracowanie i wdrożenie wybranych procesów zarządzania usługami IT w MS wraz ze wspierającym systemem informatycznym;
  • Wdrożenie polityki bezpieczeństwa i zarządzania tożsamością w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych sądownictwa powszechnego.
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Karina Karbowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 26.03.2014 | Data dodania: 12.10.2010 17:28 | Data modyfikacji: 10.06.2015 12:58