Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Projekt nr 2 - Modernizacja zarządzania kadrami w sądownictwie powszechnym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet V
Projekt nr 2 - Modernizacja zarządzania kadrami w sądownictwie powszechnym

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana 12 listopada 2008 r.

Numer i nazwa Priorytetu: V. Dobre rządzenie
Numer i nazwa Działania: 5.3. Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej
Okres realizacji projektu: 01.08.2008 - 31.12.2014
Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Cel ogólny: Pozyskanie informacji i opracowanie narzędzi zarządczych pozwalających na zwiększenie efektywności wykorzystania kadr sądownictwa.

Cele szczegółowe:

  1. Pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w sądownictwie dot. rozmieszczenia i wykorzystania kadr, obciążenia pracą, systemów wynagradzania oraz poziomu kompetencji kadry zarządzającej.
  2. Określenie propozycji usprawnień w obszarze zarządzania kadrami w sądownictwie.
  3. Wdrożenie uniwersalnego narzędzia informatycznego do badania obciążenia pracą wszystkich grup zawodowych w sądownictwie powszechnym.

 

„Projekt, którego beneficjentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, ma charakter typowo badawczy i będzie realizowany w latach 2008-2014. Jego celem głównym jest pozyskanie informacji i opracowanie narzędzi zarządczych, w tym standardów pracy dla wszystkich grup zawodowych w sądownictwie powszechnym, pozwalających na zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów kadrowych. Potrzeba realizacji projektu wynika z aktualnego rozmieszczenia kadr, które nie zawsze odpowiada rzeczywistym potrzebom jednostek organizacyjnych sądownictwa, przyczyniając się do ich nieefektywnego wykorzystania.

 

Pozyskana w ramach projektu wiedza w zakresie rozmieszczenia i wykorzystania kadr w sądownictwie powszechnym, jak również informacje dotyczące obciążenia pracą, systemów wynagradzania, poziomu kompetencji kadry zarządzającej, umożliwią wypracowanie propozycji usprawnień w zakresie zarządzania kadrami. Zobiektywizowane informacje pozwolą kierownictwu resortu na podjęcie dalszych działań, zmierzających do nadania normatywnego charakteru rozwiązaniom w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 

Wdrożenie uniwersalnego narzędzia informatycznego do badania obciążenia pracą wszystkich grup zawodowych w sądownictwie powszechnym pozwoli na wypracowanie rozwiązań umożliwiających połączenie i pełną kompatybilność narzędzia badającego obciążenie pracą (wypracowanego w ramach Zadania 4 w projekcie) z centralnymi systemami informatycznymi wdrażanymi obecnie w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości.”

Realizowane zadania:

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 21.08.2013 | Data dodania: 12.10.2010 17:28 | Data modyfikacji: 21.08.2013 14:10