Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Projekt nr 3 - Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet V
Projekt nr 3 - Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości
Umowa o dofinansowanie projektu podpisana 1 września 2008 r.

Numer i nazwa Priorytetu: V. Dobre rządzenie
Numer i nazwa Działania: 5.3. Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej
Okres realizacji projektu: Od 01.04.2008 do 31.12.2011
Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Celem ogólnym projektu jest ułatwianie dostępu społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości poprzez modernizację sposobu świadczenia usług interesantom sądów i skuteczną politykę informacyjno-edukacyjną. Aby osiągnąć ww. cel będą realizowane następujące cele szczegółowe:
 • 1. intensyfikowanie oraz wprowadzanie atrakcyjnych form polityki informacyjno – edukacyjnej
 • 2. ułatwianie dostępu do informacji o prawie
 • 3. usprawnianie i podnoszenie jakości obsługi interesantów w sądach
 • 4. zwiększenie popularności alternatywnych metod rozwiązywania sporów
Projekt przyczynia się do osiągnięcia celu Działania 5.3 Priorytetu V PO KL „…poprawa jakości usług świadczonych przez wymiar sprawiedliwości” poprzez rozwój sieci punktów obsługi interesantów w sądach, promowanie i upowszechnianie informacji na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów jak też poprzez zorganizowaną kampanię informacyjno-edukacyjną. Ponadto projekt został uwzględniony w Planie Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu V PO KL i realizuje określony w nim zakres wsparcia „wdrażanie usprawnień mających na celu ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości…”. Projekt realizując w/w cele, przyczynia się pośrednio także, do realizacji celów wyznaczonych przez Strategie Lizbońską. Dodatkowo projekt przyczyni się w znacznym stopniu do realizacji Planu Strategicznego Ministerstwa Sprawiedliwości przyjętego na lata 2007-2010.

Realizowane zadania:
  • Zadanie 1 - Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat wymiaru sprawiedliwości oraz praw obywatela w sądzie i prokuraturze
  • Zadanie 2 - Spotkania edukacyjne dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości dla młodzieży szkół średnich i studentów
  • Zadanie 3 - Przygotowanie nowego wydawnictwa prezentującego problemy sądownictwa i planowanej reformy w tym obszarze (kwartalnik)
  • Zadanie 4 - Rozwój sieci obsługi interesantów
  • Zadanie 5 - Upowszechnianie informacji na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów
  • Zadanie 6 - Modernizacja strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
  • Zadanie 7 - Badanie opinii publicznej na temat: wizerunku wymiaru sprawiedliwości, oceny reformy wymiaru sprawiedliwości, aktualnego stanu świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem
  • Zadanie 8 - Zarządzanie projektem
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 12.10.2010 17:29 | Data modyfikacji: 05.08.2011 13:46