Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Celem Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju. Podstawami tymi są:

1.   szeroki dostęp do szybkiego Internetu,

2.   efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne,

3.   stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przeznaczonych zostało ponad 2,1 mld euro ze środków Unii Europejskiej.

W ramach 2. osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje obecnie jeden projekt „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”.

Jego wartość wynosi 185 000 000,00 PLN, w tym w tym wysokość dofinansowania – 156 547 000,00 PLN i wkład własny – 28 453 000,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 16 listopada 2015 r.- 30 września 2018 r.

Podstawy prawne uruchomienia projektu:

 1. Ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 108, poz. 684), która weszła w życie dnia 1 lipca 2010 r., została wprowadzona nowa postać protokołu z przebiegu rozprawy sądowej w sprawach cywilnych - protokół elektroniczny.
  Następnie ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1296, weszła w życie dnia 27 października 2014 r. oraz 27 marca 2015 r.) znowelizowano przepisy dotyczące nagrywania rozpraw sądowych oraz wprowadzono tzw. ustne uzasadnienie orzeczenia sądowego w sprawach, które były protokołowane elektronicznie.
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego (Dz. U. Nr 175 poz. 1046, weszło w życie dnia 1 października 2011 r.) szczegółowo reguluje kwestie związane ze sporządzaniem protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych.
 2. Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 679, weszła w życie dnia 9 listopada 2014 r.) protokół elektroniczny wprowadzono również w sprawach o wykroczenia.

  Nowelizację uzupełniają dwa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r.:
  a) w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu (Dz. U. z 2014 r., poz. 1548),
  b) w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1549).

W ramach projektu uruchomione zostaną następujące e-usługi:

 1. Usługi A2B/A2C:
  · Usługa automatycznej transkrypcji mowy na tekst
  · Usługa przeprowadzania rozprawy odmiejscowionej (rozprawy prowadzone na odległość)
  · Usługa udostępniania protokołu elektronicznego
 2. Usługa A2A:
  · Usługa wirtualizacji wideokonferencji.

Projekt przewiduje wdrożenie i uruchomienie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych w sądach powszechnych oraz przeszkolenie personelu technicznego.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Marlena Drygas | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 03.02.2016 | Data dodania: 03.02.2016 12:42 | Data modyfikacji: 03.02.2016 12:51