Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Projekt: Opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym

Numer i nazwa Działania: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości 

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.12.2017 r. 

Budżet projektu: 1 286 898,80 zł  

Dofinansowanie projektu z UE: 1 084 598,31 zł  

Celem projektu jest usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji  w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym poprzez opracowanie katalogu usług i standardowych procedur obsługi klienta w sądach powszechnych.  

Informowanie klienta jest procesem realizowanym w odmienny sposób w różnych sądach.

Celem zapobieżenia istniejącej dysproporcji, zarówno w sposobie obsługi interesantów, jak i jakości informacji przekazywanej przez poszczególne sądy, zakłada się opracowanie standardów działania Biur Obsługi Interesanta (BOI), obejmujących wspólny i zestandaryzowany katalog usług i procesów pozostających w kompetencjach BOI.
Obecnie w większości sądów udzielane informacje nie są przedstawiane w ustandaryzowany, jednorodny sposób, co powoduje duże trudności podczas kontaktu obywateli z przedstawicielami jednostek organizacyjnych sądów powszechnych. 

Działania w projekcie będą skoncentrowane na opracowaniu procedur i procesów obsługiwanych przez BOI oraz stworzeniu katalogu usług związanego z ujednoliconymi standardami pracy BOI oraz opracowaniu koncepcji wdrożenia nowego modelu komunikacji opartego o standaryzację procesów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie. Przewiduje się, że efektem powyższych działań będzie znaczne odciążenie sekretariatów wydziałów i podniesienie jakości obsługi interesanta. Dodatkowo odciążenie pracowników sekretariatów, umożliwi im wykonywanie obowiązków merytorycznych, bezpośrednio związanych ze sprawą sądową, co z kolei wpłynie a poprawę sprawności orzecznictwa, a tym samym na poprawę sprawności funkcjonowania całego systemu. Ponadto standaryzacja i zwiększenie katalogu usług dla klientów wymiaru sprawiedliwości w sposób bezpośredni wpłynie na podniesienie poziomu obsługi i sposobu komunikacji w sądownictwie, a dzięki poprawie sprawności i zwiększeniu spójności działania służb sądowych pozytywnie wpłynie na stopień zadowolenia i postrzeganie sądownictwa przez obywatela. 

ZADANIA MERYTORYCZNE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU 

Nazwa zadania

Opis zadania 

 

Zadanie 1.

Przygotowanie koncepcji realizacji projektu dla potrzeb zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania przetargowego

Prace będą się koncentrowały na przygotowaniu koncepcji realizacji projektu dla potrzeb opisu przedmiotu zamówienia tj. merytorycznej części dokumentacji przetargowej umożliwiającej wybór Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny realizację Zadania nr 2 i 3 projektu. 

 

Okres realizacji: VIII 2016 r. – IV 2017 r.

Zadanie 2.

Działania analityczne i porównawcze

Prace będą koncentrowały się na przeprowadzeniu badań i analiz w zakresie pracy BOI, tj.:

  • przeprowadzenie badania polegającego na pogłębionej analizie obowiązujących przepisów prawnych (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, inne dokumenty o charakterze strategicznym, zarządczym) regulujących pracę BOI,
  • przeprowadzenie badań ankietowych na dwóch grupach docelowych: pracownicy BOI oraz kadra zarządzająca,
  • przeprowadzenie badania ankietowego oczekiwań klientów,
  • przeprowadzenie 10 wizyt studyjnych w wybranych sądach i na ich podstawie zaproponowanie optymalnych rozwiązań w zakresie wizualizacji BOI.

Okres realizacji: IV 2017 r. – XII 2017 r.

 

Zadanie 3.

Wypracowanie standardów w zakresie procesów i procedur BOI – Katalog ustandaryzowanych usług dla klientów sądów powszechnych w zakresie pracy BOI

Prace będą koncentrowały się na opracowaniu, w oparciu o przeprowadzone badania, wywiady i analizy - Katalogu ustandaryzowanych usług w zakresie pracy BOI (zawierającego jednolite procedury i procesy) dla klientów wymiaru sprawiedliwości. W ramach zadania wypracowana zostanie także Koncepcja biznesowa dotycząca modelu funkcjonowania centralnych BOI oraz studium wykonalności w zakresie wdrożenia wypracowanych standardów obsługi interesanta oraz CBOI, również w zakresie obejmującym koncepcję przeprowadzenia szkoleń oraz procesów obejmujących wsparcie Zamawiającego na każdym etapie prac związanych z centralizacją BOI. Ponadto, na bazie rekomendacji i pozostałych dokumentów wypracowanych podczas zadania, opracowany zostanie dokument zawierający projekty aktów prawnych 

 

Okres realizacji: VII 2017 r. – XII 2017 r.

Kontakt w sprawie projektu:

Departament Nadzoru Administracyjnego
Wydział do spraw Projektów ze Środków Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Biuro projektu:
soi@ms.gov.pl
tel. (22) 52 12 248

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Anna Płachta | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 17.05.2017 | Data dodania: 17.05.2017 12:51 | Data modyfikacji: 12.10.2017 10:11