Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie o egzaminie referendarskim

2009-09-30
Minister Sprawiedliwości na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego (Dz. U. Nr 135, poz. 961) w związku z art. 66 ust. 1 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 z późn. zm.)

wyznacza termin egzaminu referendarskiego:

● na dzień 17 listopada 2009 roku, godz. 10.00 (egzamin pisemny) w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie
● na dni 14 – 19 grudnia 2009 roku, godz. 9.00 (egzamin ustny)w siedzibie Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Zwycięzców 34.

Do egzaminu są uprawnione osoby, które ukończyły aplikację referendarską, rozpoczętą 5 listopada 2008r. oraz byli aplikanci referendarscy, którzy do tego egzaminu nie przystąpili z przyczyn usprawiedliwionych lub tego egzaminu nie zdali i posiadają uprawnienie, zgodnie z § 25 cyt. wyżej rozporządzenia.
Ponadto do egzaminu tego są uprawnione osoby, o których mowa w art. 149 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zw. z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 156 z późn. zm.). Osoby te winny w terminie do dnia 19 października 2009r. złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu referendarskiego, zgodnie z § 19 ust. 3 cyt. wyżej rozporządzenia. Wnioski o przystąpieniu do egzaminu referendarskiego przyjmują prezesi sądów okręgowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób zgłaszających się. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia egzaminu referendarskiego.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 12.10.2010 11:46 | Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2010 11:46