Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

2009-06-29
Minister Sprawiedliwości , na podstawie art. 71b § 5 i art. 71 d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz z 2009 r. Nr 37, poz.286.) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 19 września (sobota) 2009 r. godz. 11.00 .

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb notarialnych w:
1. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Białymstoku i Gdańsku;
2. Katowicach , ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Katowicach i Wrocławiu;
3. Krakowie , Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i Rzeszowie;
4. Poznaniu , ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie;
5. Warszawie , ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Warszawie i Lublinie.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną upływa w dniu 5 sierpnia 2009 r. i nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 638,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem złotych).
Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim:
nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną” .

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:
1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
2. kwestionariusz osobowy,
3. życiorys,
4. oryginał albo urzędowy odpis dyplomu albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
5. zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 4, można również złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (12 września 2009 r.) przed terminem egzaminu wstępnego oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
6. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia,
7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
8. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).

Pobierz kwestionariusz osobowy (format RTF)

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 12.10.2010 11:46 | Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2010 11:46