Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2009-06-12
Ministerstwo Sprawiedliwości jako podmiot ogłaszający konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie informuje, iż w ww. konkursie została wybrana oferta firmy:

„Fabryka smaQ" Tomasz Zając, Karol Pawęzka s. c.
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie punktacji przyznanej zgodnie z Regulaminem konkursu, przy zastosowaniu wzorów podanych w § 4 ust. 5. W wyniku podsumowania punktów największą ilość punktów uzyskała oferta ww. firmy.
Ponadto Wynajmujący przekazuje informacje, o nazwach (firmach) i adresach oferentów, którzy złożyli oferty w niniejszym konkursie wraz z porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertom:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta
Wysokość stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej
Łączna cena przykładowych dań określonych w Regulaminie
Łączna punktacja
1
Małgorzata Wielgo
05-092 Łomianki
ul. Gościńcowa 155
Nie przyznano punktów ofercie. Oferta odrzucona.
2
KARON Gawrońska Joanna
05-071 Sulejówek
ul. Hallera 13A
7,11
--------- x 50 = 33,82 pkt
10,51
97
--------- x 50 = 50,00 pkt
97
83,82 pkt
3
ABC CATERING Blanka Dyrda
03-195 Warszawa
ul. Dorodna 16
Nie przyznano punktów ofercie. Oferta odrzucona.
4
LODZIARNIA "GUCIO" Anna Iwanow
03-690 Warszawa
ul. Pszczyńska 20A
7,10
--------- x 50 = 33,77 pkt
10,51
97
--------- x 50 = 42,17 pkt
115
75,94 pkt
5
MAGDAR Magdalena Orzeł
02-777 Warszawa
ul. Polaka 3/116
Nie przyznano punktów ofercie. Oferta odrzucona.
6
Fabryka smaQ Tomasz Zając, Karol Pawęzka s.c.
02-353 Warszawa
ul. Szczęśliwicka 40
10,51
--------- x 50 = 50,00 pkt
10,51
97
--------- x 50 = 41,81 pkt
116
91,81 pkt
7
IMPREZART Edyta Obrzut
02-784 Warszawa
ul. Pasaż Ursynowski 11/55
7,00
--------- x 50 = 33,30 pkt
10,51
97
--------- x 50 = 40,92 pkt
118,5
74,22 pkt


Jednocześnie Wynajmujący przekazuje informacje o powodach odrzucenia ofert następujących oferentów:
1. firma Małgorzata Wielgo - oferta została odrzucona w związku z faktem, iż oferent nie wykazał się doświadczeniem niezbędnym do realizowania przedmiotu konkursu. Oferent wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień dostarczył pismo dotyczące wcześniejszego zatrudnienia, które nie zostało podpisane przez oferenta i nie może być traktowane jako oświadczenie (wyjaśnienie) oferenta. Przedstawiony dokument był niewystarczający, ponieważ firma w dalszym ciągu nie wykazała się doświadczeniem niezbędnym do realizowania przedmiotu konkursu. Ponadto oferent nie dostarczył aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
2. firma ABC CATERING Blanka Dyrda - oferta została odrzucona z powodu braku wypełnionego formularza ofertowego;
3. firma MAGDAR Magdalena Orzeł - oferta została odrzucona w związku z niekompletnie wypełnionym formularzem ofertowym tj. brakiem ceny jednego z podanych w formularzu dań, uniemożliwiającym wyliczenie łącznej ceny dań określonych w Regulaminie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (format PDF)

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 12.10.2010 11:46 | Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2010 11:46