Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

2015-07-29

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI zaprasza osoby spełniające wymagania określone w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230, z późn. zm.), to jest sędziów lub prokuratorów, w tym sędziów lub prokuratorów w stanie spoczynku, lub osoby posiadające tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.


1. Wymagania pożądane:

  • co najmniej trzyletni staż w kierowaniu instytucją publiczną w okresie pięciu lat poprzedzających ogłoszenie konkursu,
  • doświadczenie w organizowaniu działalności szkoleniowej lub dydaktycznej w zakresie prawa lub doświadczenie związane z organizowaniem szkoleń w sądach lub jednostkach organizacyjnych prokuratury,
  • ukończenie szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.


2. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie:

  • zgłoszenia,
  • życiorysu, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o osiągnięciach zawodowych lub naukowych,
  • listu motywacyjnego zawierającego koncepcję funkcjonowania i rozwoju Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z uwzględnieniem aspektów finansowych i menadżerskich,
  • poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
  • innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i predyspozycje przemawiające za powierzeniem stanowiska Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w szczególności rekomendacji i wykazu publikacji,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Ministra Sprawiedliwości danych osobowych dla celów konkursu.

3. Zgłoszenia należy przesyłać listem poleconym do Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) lub składać w punkcie podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości, w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora KSSiP”, w terminie do dnia 20 sierpnia 2015 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Sprawiedliwości).

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Pisula Robert | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 29.07.2015 | Data dodania: 29.07.2015 11:44 | Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2015 10:52